විශේෂාංග

 

 
  •  අතීතයේදී බැබලී, වර්තමානය්දී සැඟවී, අනාගතයේදී යළි බබලන ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත් ස්ථාන  

ඉන්ද්‍රසාල ගුහාව - කුන්ඩසාලේ අළු ලෙන -  කෑගල්ල