ඉන්ද්‍රසාල ගුහාව


          ඉන්ද්‍රසාල ගුහාව පිහිටා ඇත්තේ කුන්ඩසාලේ නගරය ආසන්නයේ ඇති බඹරගල පුරාණ රජ මහා විහාරස්ථානයේය.  කුන්ඩසාලේ නගරයට ගොස් බඹරගල පුරාණ රජ මහා විහාරයට යන මාර්ගය අසා දැනගත හැක.

 

විහාරස්ථානයට පිවිසෙන මග

 

ශෛලමය පියස්සේ කොටා ඇති පුරාණ සෙල්ලිපියේ කොටසක්

 

ශෛලමය පියස්සේ කොටා ඇති කටාරම්

 

ශෛලමය පියස්සේ කොටා ඇති කටාරම්

 

ශෛලමය පියස්සේ කොටා ඇති පුරාණ සෙල්ලිපියේ කොටසක්

 

ශෛලමය පියස්සේ කොටා ඇති පුරාණ සෙල්ලිපියේ කොටසක්

 

ශෛලමය පියස්සේ කොටා ඇති පුරාණ සෙල්ලිපියේ කොටසක්

 

ශෛලමය පියස්සේ කොටා ඇති පුරාණ සෙල්ලිපියේ කොටසක්

 

ශෛලමය පියස්සේ කොටා ඇති පුරාණ සෙල්ලිපියේ කොටසක්

 

විහාරාධිපති හිමියෝ

 

සූත්‍ර පිටකය : දීඝ නිකාය 2 : 396 පිට : සක්කපඤහ සූත්‍රය