අළු ලෙන විහාරස්ථානය


            
කොළඹ නුවර මහා මාර්ගයේ කෑගල්ල පසුකොට මාවනැල්ල දෙසට ගමන්කොට, කරඬුපන මංසන්ධිය පසුකොට කි. මී. 1 පමණ  ගමන් කළවිට මාර්ගයේ දකුණු පස තිබෙන ඉන්ධන පිරවුම්හල අසළින් ඇති කඳුකර මාර්ගයේ කි. මී. 2.5 පමණ  ගමන් කළවිට අළු ලෙන විහාරස්ථානය හමුවේ

 

විහාර මළුව

 

වර්තමානය් විහාරස්ථානයේ ඇතුළත

 

වර්තමානය් විහාරස්ථානයේ ඇතුළත

 

වර්තමානය් විහාරස්ථානයේ ඇතුළත

 

විහාරස්ථානයට සෙවන සදන සුවිශාල ශෛලමය පියස්ස

 

විහාරස්ථානයට සෙවන සදන සුවිශාල ශෛලමය පියස්ස

 

ලෙන් කුටියක්

 

ශෛලමය පියස්සේ කොටා ඇති පුරාණ සෙල්ලිපිය

 

ලෙනක්

 

විහාරස්ථානයට පිවිසෙන මග

 

අතීතයේදී ඹොෂධ වර්ග සකස් කිරීමට භාවිතා කළ ඇඹරුම් ගලක්

 

විහාරස්ථානය මාර්ගයට දර්ශනය වන අයුරු

 

 

අතීතයේදී භාවිතා කළ ඹෞෂධීය ගලක්

වර්ථමානයේ ලියවී ඇති ග්‍රන්ථ