සූත්‍ර පිටකය : මජ්ජිම නිකාය 2 : 142 පිට : මහා රාහුලෝවාද සූත්‍රය

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සූත්‍ර පිටකය : අංගුත්තර නිකාය 5 : 2 පිට : මෙත්තානිසංස සූත්‍රය

 

 

 

 

 

 

සූත්‍ර පිටකය : අංගුත්තර නිකාය : තිකනිපාතය : භරණ්ඩු වර්ගය : 9 සූත්‍රය ( 510 පිට )