ධම්මසංගණිප්‍රකරණය : 387 පිට

 

 

 

 

නෙත්තිප්‍රකරණය : 28 පිට

 

 

 

 

 

සූත්‍ර පිටකය : ඛුද්දක නිකාය : පටිසම්භිදාමග්ග ප්‍රකරණය : 325 පිට

 

 

 

 

 

 

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය 5 - 1: 219 පිට : මෙත්ත සූත්‍රය (හලිද්දවසන සූත්‍රය)