සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය 3 : 123-124 පිටු : නිරුක්තිපත සූත්‍රය

 

 

 

 

 

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය

 

 

 

 

 

සූත්‍ර පිටකය : දීඝ නිකාය 3 :  අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය