අඩවි කළමණාකරු සම්බන්ධ කොට ගැනීමට

 
 

 

 දුරකථනයෙන් අමතන්නේ නම් අංක  0777 788 755 ඔස්සේ සතිය් දිනවල සවස 5.30 සිට රාත්‍රී 9.00 දක්වාත්, සති අන්තයේ උදෑසන 9.00 සිට රාත්‍රී 9.00 දක්වාත් කාළයන් තුල සුමුදු ශිරාන්ත මහතා අමතන්න.

විද්‍යුත් ලිපියක් එවන්නේ නම් dharma@aaryadharma.org යන ලිපිනට ඕනෑම ලිපි පද්ධතියකින් ලිපියක් යොමුකරන්න.

(සිංහල ශබ්දය නැගෙන පරිදි ඉංග්‍රීසියන් ලිව්වාට කම් නැත. උදා තෙරුවන් සරණයි - Theruwan Saranai)

 

සිංහල අකුරු භාවිත කොට ලිපිය එවන්නේනම් තිරය මත යතුරුපුවරුව