ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


කර්තෘ තේරීම්                                                 තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
01 පලමුව කලයුත්ත භාවනා කිරීමද නැතහොත් ධර්මාවබෝධය ලබාගැනීමද. බාගන්න

0 : 22

15.2
02 දහම් කරුණු අවබෝධකොට ගැනීමට පියවර. බාගන්න 0 : 04 4.1
03 නිවනට මග 1. බාගන්න 1 : 13 50.4
04 නිවනට මග 2. බාගන්න 1 : 03 43.2
05 නිවනට මග 3. බාගන්න 0 : 43 29.8
06 නිවනට මග වැඩියයුතු ආකාරය. බාගන්න 1 : 27 79.3
07 නිවන සඳහා හේතු හය ඉවත් කීරීම. බාගන්න 0 : 17 11.9
08 බෝධිපූජාවකින් ඵල ලැබෙන ආකාරය බාගන්න 0 : 15 1.2