ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                              
මාතෘකා 29.   සම්පූර්ණ කාය පැය 13 විනාඩි 33 .   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 634
කාණ්ඩ අංක
070                                          
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 00 .9
01 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 53 48.5
02 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 13 12.7
03 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 3.2
04 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 8.7
05 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 29 27.1
06 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 20 19.1
07 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 1 : 49 99.8
08 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 1.1
09 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 10.7
10 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 6.8
11 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 2.6
12 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 11.9
13 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 46 42.1
14 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 10.3
15 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 5.4
16 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 16 11.6
17 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 19 13.0
18 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 51 35.7
19 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 30 20.8
20 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 18 12.5
21 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 1 : 03 43.7
22 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 26 18.3
23 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 1 : 34 65.0
24 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 40 27.7
25 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 5.8
26 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 1.9
27 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 49 34.0
28 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 22 15.4
29 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 26 18.0