ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                                
මාතෘකා 41.   සම්පූර්ණ කාය පැය 11 විනාඩි 30.   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 631
කාණ්ඩ අංක
068                                           
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 .9
01 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 7.8
02 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 1.8
03 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 16 15.6
04 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 11.3
05 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 14 13.6
06 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 8.1
07 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 4.9
08 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 8.1
09 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 17 15.7
10 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 6.1
11 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 7.4
12 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 21 19.4
13 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 27 25.6
14 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 9.2
15 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 10.9
16 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 49 44.9
17 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 46 42.2
18 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 31 28.8
19 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 6.7
20 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 6.0
21 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 1.7
22 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 2.9
23 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 5.8
24 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 1.7
25 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 3.5
26 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 16 15.3
27 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 23 21.8
28 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 1 : 06 61.2
29 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 4.1
30 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 49 45.2
31 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 18 17.3
32 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 19 18.3
33 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 39 36.4
34 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 14 12.9
35 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 9.3
36 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 21 19.7
37 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 11.4
38 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 10.4
39 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 4.1
40 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 18 16.6
41 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 19 17.8