ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                                
මාතෘකා 30.   සම්පූර්ණ කාය පැය 14 විනාඩි 06.   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 665
කාණ්ඩ අංක
067                                           
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 00 .8
01 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 1 : 31 83.9
02 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 1 : 46 73.4
03 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 7.2
04 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 23 16.1
05 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 15 11.0
06 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 48 33.0
07 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 44 30.7
08 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 4.1
09 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 5.0
10 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 4.4
11 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 5.3
12 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 4.7
13 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 4.2
14 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 2.8
15 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 32 22.4
16 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 5.9
17 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 16 15.1
18 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 15 14.3
19 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 2.8
20 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 2.4
21 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 1 : 32 84.8
22 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 34 31.1
23 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 30 27.7
24 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 3.8
25 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 6.3
26 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 19 18.0
27 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 3.3
28 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 41 38.4
29 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 1 : 20 55.2
30 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 1 : 09 47.7