ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                              
මාතෘකා 57.   සම්පූර්ණ කාය පැය 15 විනාඩි 00.   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 651
කාණ්ඩ අංක
066                                          
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 හැඳින්වීම බාගන්න 0 : 00 0.9
01 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 10.6
02 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 7.0
03 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 22 21.0
04 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 47 43.2
05 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 20 19.0
06 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 11.2
07 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 4.7
08 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 21 19.4
09 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 1 : 02 42.9
10 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 4.4
11 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 14 10.1
12 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 7.5
13 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 48 33.6
14 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 7.0
15 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 7.6
16 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 32 22.6
17 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 3.5
18 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 13 9.6
19 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 1.5
20 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 15 11.0
21 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 25 17.7
22 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 14 9.8
23 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 3.1
24 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 5.3
25 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 5.8
26 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 25 17.2
27 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 15 10.5
28 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 3.1
29 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 14 10.0
30 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 1.5
31 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 14 10.2
32 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 17 12.3
33 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 6.8
34 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 3.7
35 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 28 19.3
36 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 2.1
37 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 30 20.8
38 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 24 16.9
39 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 5.6
40 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 2.9
41 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 3.2
42 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 1.6
43 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 7.3
44 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 17 11.7
45 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 26 18.0
46 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 35 24.1
47 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 30 20.8
48 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 17 12.2
49 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 17 11.7
50 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 3.9
51 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 3.3
52 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 2.2
53 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 23 16.4
54 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 5.9
55 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 8.8
56 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 20 14.1
57 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 3.9