ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                                 
මාතෘකා 40.   සම්පූර්ණ කාය පැය 13 විනාඩි 35.  සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 649
කාණ්ඩ අංක
064                                           
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 1.1
01 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 7.2
02 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 11.4
03 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 16 14.8
04 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 21 19.5
05 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 9.6
06 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 32 29.7
07 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 4.1
08 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 6.3
09 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 22 20.2
10 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 8.7
11 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 1 : 15 69.3
12 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 11.0
13 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 21 20.1
14 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 5.0
15 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 6.6
16 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 17 12.2
17 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 7.8
18 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 37 26.0
19 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 39 27.4
20 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 40 27.9
21 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 5.0
22 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 21 15.0
23 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 3.5
24 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 25 17.7
25 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 15 10.7
26 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 32 29.6
27 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 20 18.5
28 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 44 40.4
29 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 15 14.3
30 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 8.1
31 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 45 31.2
32 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 22 15.7
33 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 1 : 04 44.3
34 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 1.1
35 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 4.2
36 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 4.9
37 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 6.3
38 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 3.2
39 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 28 19.8
40 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 14 9.8