ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                              
මාතෘකා 47.   සම්පූර්ණ කාය පැය 13 විනාඩි 40.   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 677
කාණ්ඩ අංක
063                                          
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 1.0
01 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 23 21.6
02 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 3.1
03 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 1 : 04 59.4
04 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 6.8
05 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 2.4
06 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 20 18.6
07 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 7.9
08 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 7.2
09 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 9.0
10 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 38 35.6
11 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 47 43.4
12 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 7.1
13 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 45 41.7
14 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 6.3
15 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 16 15.1
16 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 50 46.4
17 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 7.3
18 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 20 18.7
19 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 21 19.5
20 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 10.0
21 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 19 17.5
22 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 32 29.9
23 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 14 13.6
24 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 7.1
25 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 3.6
26 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 5.1
27 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 16 11.0
28 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 30 21.1
29 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 33 23.0
30 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 17 11.9
31 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 22 15.5
32 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 4.0
33 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 14 9.9
34 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 8.0
35 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 2.0
36 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 5.4
37 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 5.4
38 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 7.8
39 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 7.7
40 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 5.2
41 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 5.8
42 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 3.4
43 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 4.0
44 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 13 9.4
45 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 5.9
46 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 57 39.7
47 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 5.8