ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                              
මාතෘකා 29.   සම්පූර්ණ කාය පැය 12 විනාඩි 00 .   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 658
කාණ්ඩ අංක
062                                          
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 හැඳින්වීම බාගන්න 0 : 01 1
01 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 21 20
02 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 19 18.1
03 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 21 19.8
04 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 21 20
05 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 22 20.4
06 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 7
07 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 8.7
08 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 4.9
09 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 2.2
10 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 9.2
11 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 11.4
12 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 7.7
13 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 15 14.4
14 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 10.2
15 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 1 : 57 110.1
16 ශ්‍රී සද්ධර්මය      
17 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 17 16.6
18 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 33 31.3
19 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 56 53.2
20 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 27 25.7
21 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 1 : 42 96.2
22 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 13 12.5
23 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 35 33.2
24 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 16 14.9
25 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 14 13.8
26 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 25 23.6
27 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 44 41.9
28 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 6.2
29 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 19 17.9