ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                              
මාතෘකා 33.   සම්පූර්ණ කාය පැය 11 විනාඩි 22 .   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 625
කාණ්ඩ අංක
061                                          
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 හැඳින්වීම බාගන්න 0 : 01 0.8
01 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 44 41.6
02 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 23 21.8
03 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 21 19.8
04 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 14 13.2
05 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 9.1
06 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 53 50.0
07 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 8.2
08 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 2.0
09 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 21 19.5
10 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 1 : 29 83.4
11 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 35 33.4
12 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 7.5
13 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 39 37.1
14 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 13 12.7
15 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 2.3
16 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 1 : 00 56
17 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 6.9
18 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 7.8
19 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 2.4
20 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 8.3
21 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 14 13.4
22 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 11.1
23 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 1 : 22 77.2
24 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 1.3
25 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 19 18
26 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 6.3
27 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 5.5
28 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 6.9
29 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 5.3
30 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 21 19.4
31 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 5.3
32 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 25 23.8
33 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 0.9