ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                              
මාතෘකා 46.   සම්පූර්ණ කාය පැය 11 විනාඩි 48 .   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 633
කාණ්ඩ අංක
060                                          
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 හැඳින්වීම බාගන්න 0 : 01 0.9
01 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 28 26.3
02 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 4.8
03 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 25 23.2
04 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 10 : 0 9.5
05 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 4.3
06 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 1 : 45 98.7
07 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 9.4
08 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 20 18.7
09 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 25 23.4
10 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 19 17.6
11 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 13 12.3
12 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 1.3
13 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 13 11.8
14 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 8.2
15 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 15 14.1
16 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 13 12.3
17 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 6.2
18 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 2.2
19 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 8.8
20 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 5.4
21 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 6.4
22 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 31 22.1
23 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 32 22.3
24 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 11.2
25 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 7.8
26 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 6.4
27 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 3.2
28 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 15 13.9
29 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 10.4
30 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 1.7
31 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 2.9
32 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 16 14.8
33 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 8.6
34 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 7.2
35 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 5.3
36 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 10.5
37 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 16 15.3
38 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 10.2
39 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 51 47.6
40 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 9.3
41 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 20 18.4
42 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 9.5
43 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 2.5
44 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 9.7
45 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 14 12.7
46 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 41 38.0