ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                              
මාතෘකා 26.   සම්පූර්ණ කාය පැය 11 විනාඩි 20 .   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 622
කාණ්ඩ අංක
059                                          
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 හැඳින්වීම බාගන්න 0 : 01 .9
01 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 38 35.4
02 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 10.9
03 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 22 20.3
04 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 1.8
05 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 3.5
06 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 10.5
07 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 43 40.5
08 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 16 5.2
09 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 36 33.7
10 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 49 46.4
11 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 50 47.3
12 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 37 34.5
13 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 4.6
14 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 35 32.9
15 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 16 14.9
16 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 56 52.4
17 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 18 17.1
18 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 30 27.6
19 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 2.2
20 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 3.0
21 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 55 51.7
22 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 17 15.5
23 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 2.3
24 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 28 26.4
25 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 11.4
26 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 1 : 18 73.3