ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                              
මාතෘකා 37.   සම්පූර්ණ කාය පැය 11 විනාඩි 35 .   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 636
කාණ්ඩ අංක
058                                          
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 හැඳින්වීම බාගන්න 0 : 01 0.9
01 ලෝකයේ ස්වභාවය බාගන්න 0 : 28 26.3
02 දුක වටහා ගැනීම බාගන්න 0 : 30 27.8
03 දුක්ඛ සමුදය බාගන්න 0 : 09 8.8
04 පොදුවේ කර ගත් අපල බාගන්න 0 : 10 9.0
05 මාර්ග ඵල ලාභීන්ට පාප සිතුවිලි නැගේද බාගන්න 0 : 12 10.9
06 පද හරඹ වලින් ප්‍රවේශම් වන්න බාගන්න 0 : 04 3.8
07 තම ආදායම දෙවියන්ට වෙන් කරන ආකාරය බාගන්න 0 : 06 5.3
08 කර්මස්ථාන වැඩිය යුතු වේගය බාගන්න 0 : 06 6.0
09 පංච උපාදානස්කන්ධය වැඩෙන අයුරු බාගන්න 0 : 07 6.5
10 පංචස්කස්ධය ඇතිවන ආකාරය බාගන්න 0 : 10 9.6
11 සංජාතිකයා සහ ගන්ධබ්බයා බාගන්න 0 : 13 12.6
12 පින් අනුමෝදන් කිරීමේ වැදගත්කම බාගන්න 0 : 40 37.3
13 පටිසන්ධියේදී ලබන කර්ම ශක්තියේ ක්‍රියාකාරීත්වය බාගන්න 0 : 20 18.3
14 ත්‍රිලක්ෂණය පිළිබඳව බාගන්න 0 : 24 22.2
15 නිවන් දකින ධර්මය බාගන්න 0 : 60 55.9
16 කාල හා විකාල භෝජනය බාගන්න 0 : 53 49.8
17 පළමු ධර්ම දේශනාවේදී මාර්ග ඵල ලැබූ ආකාරය බාගන්න 0 : 13 12.5
18 ධම්ම චක්ක පවත්තන සූත්‍රය සංක්ෂිප්තව බාගන්න 0 : 07 6.9
19 අනිච්ච පදය පිළිබඳව බාගන්න 0 : 05 4.6
20 ඇස්වහ කටවහ දෝෂ පිළිබඳව බාගන්න 0 : 17 15.7
21 ග්‍රහ අපල යනු බාගන්න 0 : 30 28.0
22 කඳ පිරිතේ විග්‍රහය බාගන්න 0 : 03 3.2
23 මළ ගෙදරකදී කළ යුතු දෙය බාගන්න 0 : 06 5.9
24 මෝහය පිළිබඳව බාගන්න 0 : 09 8.6
25 සංඛාර සහ සංස්කාර බාගන්න 0 : 01 1.3
26 සතර සතිපට්ඨානය යනු කුමක සිහිය පිහිටුවීමද බාගන්න 0 : 12 10.8
27 සෝවාන් වීමට භාවනා කළ යුතුද බාගන්න 0 : 30 27.9
28 සසර භය බාගන්න 0 : 18 16.9
29 ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ ආනාපාන සතිය බාගන්න 0 : 11 10.4
30 සත් සතිය පිළිබඳව බාගන්න 0 : 11 10.7
31 සෙනසුරාදා පූජාවේ ආනිසංශ බාගන්න 0 : 18 17.1
32 දහම් කරුණු අමතක වීමට හේතු බාගන්න 0 : 18 16.6
33 යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර පිළිබඳව බාගන්න 0 : 01 1.3
34 සසර ගනුදෙනු අභිබවා යා හැකිද බාගන්න 0 : 11 10.0
35 අලෝභ, අද්වේශ, අමෝහ  දෙවැදෑරුම බාගන්න 0 : 32 30.1
36 සතර සම්‍යක්ප්‍රධාන පිළිබඳව බාගන්න 0 : 27 25.1
37 සතර සතිපට්ඨානය සහ යෝනිසෝ මනසිකාරය අතර වෙනස බාගන්න 1 : 20 75.0