ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                                
මාතෘකා 24.   සම්පූර්ණ කාය පැය  7 විනාඩි 5 .   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 390
කාණ්ඩ අංක
057                                           තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 හැඳින්වීම. බාගන්න 0.02 2.0
01 බුදු දහමේ වටිනාකම. බාගන්න 0.02 1.5
02 අනිච්ඡ ස්වභාවය. බාගන්න 0.25 23.8
03 ධර්ම මාර්ගයට නොපෙනෙන ලෝකයේ බලපෑම. බාගන්න 0.15 14.3
04 ජෝරේ කිරීම පිළිබඳව. බාගන්න 0.10 9.5
05 මරණාසන්න අවස්ථාව පිළිබඳව. බාගන්න 0.19 17.6
06 අධික කුසගිණි ඇතිවීම ඊලඟ භවයට බලපාන්නේද?. බාගන්න 0.11 10.6
07 අනාගාමී උත්තමයාගේ හැසිරීම. බාගන්න 0.17 15.8
08 උපායාස සහ පරිදේව පිළිබඳව. බාගන්න 0.04 3.6
09 සියල්ල සිදුවන්නේ කර්මය මතද. බාගන්න 0.07 7.1
10 දෙමව්පිය තනතරේ වටිනාකම ලැබෙන ආකාරය. බාගන්න 0.22 20.8
11 ජීවත්ව සිටින දෙමව්පියන්ට පින් දිය හැකිද. බාගන්න 0.04 3.7
12 බුලත් අතේ සුලමුල. බාගන්න 0.05 4.5
13 පුනරුත්පත්තිය සහ පුනර්භවය. බාගන්න 0.12 11.2
14 ආර්ය මාර්ගයට පැමිණි නවක පින්වතුන් දැනගත යුතු දෙය. බාගන්න 1.01 57.8
15 පින් අනුමෝදන් කරවීමේ වටිනාක. බාගන්න 0.39 37.3
16 කර්ම ශක්තිය අනුව ජීවිතය. බාගන්න 0.20 18.5
17 අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ නිවැරදිව වටහාගන්න. බාගන්න 0.24 22.1
18 ආටානාටිය සූත්‍රය පිළිබඳව. බාගන්න 0.21 19.2
19 ක්ෂණ සම්පත්තිය විග්‍රහය. බාගන්න 0.11 9.9
20 සිල් පද අට. බාගන්න 0.45 42.2
21 පුනරුත්පත්තිය කියන පුද්ගලයන් පිළිබඳව. බාගන්න 0.17 15.5
22 සී ඩී තැටියකින් බණ අසා සෝවාන් විය හැකිද?. බාගන්න 0.11 10.0
23 ආයුෂ වර්ණ සැප බල ප්‍රඥා අර්ථයන්. බාගන්න 0.11 9.8
24 පිරිත් නූල පැළඳීමේ අර්ථය. බාගන්න 0.09 8.8