ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                               
මාතෘකා 44 .   සම්පූර්ණ කාය පැය 11 විනාඩි 41.   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 641
කාණ්ඩ අංක
055                                          
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 හැඳින්වීම බාගන්න 0 : 01 0.9
01 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 1 : 04 60.5
02 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 28 26.0
03 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 41 39.2
04 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 18 16.7
05 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 8.7
06 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 2.3
07 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 9.1
08 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 11.0
09 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 4.2
10 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 1.7
11 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 7.7
12 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 1 : 05 60.8
13 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 15 14.3
14 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 9.9
15 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 2.4
16 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 10.8
17 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 8.8
18 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 4.5
19 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 13 11.9
20 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 2.5
21 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 6.8
22 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 5.7
23 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 5.3
24 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 2.7
25 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 1 : 16 71.3
26 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 22 20.6
27 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 13 12.2
28 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 38 35.4
29 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 4.8
30 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 26 24.0
31 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 14 13.3
32 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 6.2
33 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 6.1
34 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 5.1
35 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 4.9
36 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 11.1
37 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 6.6
38 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 .7
39 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 3.7
40 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 7.5
41 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 6.6
42 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 3.1
43 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 1 : 00 56.5
44 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න 0 : 22 21.0