ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                               
මාතෘකා 49 .   සම්පූර්ණ කාය පැය 11 විනාඩි 26 .   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 628
කාණ්ඩ අංක
054                                          
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 හැඳින්වීම බාගන්න    
01 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
02 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
03 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
04 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
05 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
06 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
07 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
08 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
09 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
10 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
11 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
12 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
13 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
14 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
15 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
16 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
17 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
18 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
19 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
20 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
21 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
22 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
23 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
24 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
25 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
26 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
27 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
28 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
29 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
30 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
31 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
32 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
33 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
34 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
35 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
36 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
37 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
38 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
39 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
40 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
41 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
42 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
43 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
44 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
45 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
46 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
47 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
48 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න    
49 ශ්‍රී සද්ධර්මය බාගන්න