ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                                
මාතෘකා 65.   සම්පූර්ණ කාය පැය 11 විනාඩි 50.   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 649
කාණ්ඩ අංක
053                                           
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 හැඳින්වීම බාගන්න    
01 කර්ම වේග ක්‍රියාකාරීත්වය බාගන්න    
02 නාම රූප පරිච්ඡේදයේ වැදගත්කම බාගන්න    
03 කල්පය යනු බාගන්න    
04 ජීවත්ව සිටියදී මතක වස්ත්‍ර පූජා කළ හැකිද බාගන්න    
05 නිවණට පසුබිම සකස් කරගන්නා ධර්ම බාගන්න    
06 සීවලී යන්ත්‍ර වල ගුණයක් තිබේද බාගන්න    
07 උපයන දෙය දානය සඳහා බෙදන ආකාරය බාගන්න    
08 හිට්ලර්ගේ රජවීම බාගන්න    
09 සිත් වර්ග විග්‍රහය බාගන්න    
10 ආශීර්වාද ලබාගන්නා ක්‍රමය බාගන්න    
11 රෝග ආබාධ වැඩිවීමට හේතු බාගන්න    
12 පංච උපාදානස්කන්ධය ප්‍රහාණය කරගන්නා ක්‍රමය බාගන්න    
13 උදය-වැය ඥාණයේ නිවැරදි අවබෝධය බාගන්න    
14 පුර පසලොස්වක පොහෝ දිනවල වැදගත් කම බාගන්න    
15 රහතන් වහන්සේලා හඳුනාගැනීමට අසීරු ඇයි බාගන්න    
16 ශ්‍රද්ධා ධනං ශීල ධනං ගාථාවේ අර්ථය බාගන්න    
17 නිවන් මඟ බාගන්න    
18 අට මහා කුසල් බාගන්න    
19 ප්‍රාර්ථනා පිළිබඳව බාගන්න    
20 සීවලී මහරහතන් වහන්සේගේ උපත බාගන්න    
21 රූපයක් නාමයට ප්‍රත්‍ය වන ආකාරය බාගන්න    
22 පරිනාම වාදය පිළිබඳව බාගන්න    
23 කාලය හරහා යාම බාගන්න    
24 ධර්මයේ සඳහන් ආකාරයට ලිංග පිළිබඳ විග්‍රහය බාගන්න    
25 සත් සතිය පිළිබඳව බාගන්න    
26 නිකරුනේ අපවාද වලට ලක්වීම සහ ඉන් ගැලවීමට කළ යුතු දේ බාගන්න    
27 ඉලක්ක කොට මෙත් වැඩීම පිළිබඳ විග්‍රහය බාගන්න    
28 විඤ්ඥාණයේ මුල බාගන්න    
29 මියගිය අය නැගිටිනවා දැකීම බාගන්න    
30 උපයන ධනය ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට නොහැකිවීමට හේතුව බාගන්න    
31 ආශ්‍රවයන් ප්‍රහීණ කරන්නේ කෙසේද බාගන්න    
32 භාවන‍ාවේදී එන නිදිමත ගතිය දුරුකිරීමට නම් බාගන්න    
33 කේන්ති යාමට හේතුව බාගන්න    
34 සෑම‍ හේතුවක්ම බහු හේතුකය බාගන්න    
35 ආනාපාන සති භාවනාව විග්‍රහය බාගන්න    
36 අනාථ යනු බාගන්න    
37 සිහි මුර්ජා වීමට හේතුව ධර්මානුකලව බාගන්න    
38 ලෝභය යනු බාගන්න    
39 ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය ස්වාභාවිකත්වයට බලපාන ආකාරය බාගන්න    
40 ස්වභාවික ශක්තිය අපට බලපාන ආකාරය බාගන්න    
41 එක් අයකුගේ කර්මය අන් අයකුට සම්බන්ධ වේද බාගන්න    
42 හඳහන පිළිබඳ විග්‍රහයක් බාගන්න    
43 පවු කමා කර ගත හැකිද බාගන්න    
44 ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ඨ වීමට කළ යුතු දෙය බාගන්න    
45 නවාංග උපෝෂත සූත්‍රය පිළිබඳව බාගන්න    
46 අන්තරා භවය විග්‍රහය බාගන්න    
47 ලෝක සම්මත බාගන්න    
48 මරණින් පසු දින හත බාගන්න