ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                                
මාතෘකා 65.   සම්පූර්ණ කාය පැය 15 විනාඩි 7.   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 623
කාණ්ඩ අංක
052                                           
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 හැඳින්වීම බාගන්න    
01 දහමේ දැනගත යුතු කරුණු බාගන්න    
02 බුද්ධ පූජාව බරට දැනෙන්නේ ඇයි බාගන්න    
03 කරුණු දැනගත යුතු අයුරු බාගන්න    
04 පෙරමඟ ලකණු බාගන්න    
05 පින් දිය යුතු ආකාරය බාගන්න    
06 පූජාවේදී හේවිසි හඞ ඇසීම බාගන්න    
07 තමන් පාළනය කරන්නෝ බාගන්න    
08 උදය - වැය ඥාණය විග්‍රහය බාගන්න    
09 වචන කිහිපයක නිරුක්ති බාගන්න    
10 සෝපාධිසේස නිර්වාණය බාගන්න    
11 සන්තුෂ්ඨිය යනු බාගන්න    
12 නච්ඡ ගීත වාදිත විග්‍රහය බාගන්න    
13 මතක තබාගත යුතු කරුණු බාගන්න    
14 බෝධි පූජාවකින් සෙත ලැබෙන අයුරු බාගන්න    
15 අබ්‍රහ්ම චරියාව බාගන්න    
16 භාවනාවේදී එන බාධා බාගන්න    
17 ලෟකික හා ‍‍ලෝකෝත්තර සමාධි  බාගන්න    
18 සිහිනෙන් බියවීමට හේතු බාගන්න    
19 කර්ම පථ යනු බාගන්න    
20 අදින්නාදානය බාගන්න    
21 අස්මීමානය සක්ඛායදිට්ඨිය විග්‍රහය බාගන්න    
22 බේබදු ජාතිය (ජාති පටිච්ඡ සමුප්පාදය) බාගන්න    
23 සම්මා සතියෙන් යුතුව ඉරියවු පැවැත්වීම බාගන්න    
24 විඤ්ඥාණ විග්‍රහය බාගන්න    
25 ඥාතීන් පින් ඉල්ලා සිටින ආකාරය බාගන්න    
26 කාය සංඛාර කාය නොවේ බාගන්න    
27 ඉන්ද්‍රිය යනු බාගන්න    
28 අනන්තර සමනන්තර විග්‍රහය බාගන්න    
29 අග්‍ර කොටස වෙන් කරගන්නා අන්දම බාගන්න    
30 ආදේශක මගින් නිවන් දැකිය හැකිද බාගන්න    
31 අහං අවේරෝ හෝමි  ගාථාවේ තේරුම බාගන්න    
32 භව පච්ඡයා ජාති විග්‍රහය බාගන්න    
33

 ‍ෙ‍බෟද්ධ දරුවකු දැනගත යුතු ‍ෙද්වල්

බාගන්න    
34 දස කසිණ භාවනා ක්‍රම පිළිබඳව බාගන්න    
35 කමටහන් වැඩීමේදී සිදුවන ක්‍රියාවලිය බාගන්න    
36 මස් මාංශ නොවැළඳීම විශේෂ ගුණයක්ද බාගන්න    
37 පංච උපාදානස්කන්ධය අනිච්ඡ ව‍ශයෙන් බැලීම බාගන්න    
38 ‍පින්වත් පාළකයන්ගේ ක්‍රියා රටට බලපාන ආකාරය බාගන්න    
39 සක්වලවල් පිළිබඳව බාගන්න    
40 පිටසක්වල ඉපදීමට හේතුව බාගන්න    
41 සෙත් කළ දේ වල පියන විවෘතව තැබීමට හේතුව බාගන්න    
42 උපසමානුස්සතිය අර්ථය බාගන්න    
43 සතිපට්ඨාන භාවනාවේ අගය බාගන්න    
44 සතර ආහාරය බාගන්න    
45 පංච වශීතාවය බාගන්න    
46 සත්‍ය බුද්ධ වචන ඇත්තේ කා ළඟද බාගන්න    
47 නිවණට ඇති එකම මාර්ගය බාගන්න    
48 නාම රූප පරිච්ඡේද විග්‍රහය බාගන්න    
49 මෝහ යන්නෙහි අර්ථය බාගන්න    
50   බාගන්න    
51 මෛත්‍රිය වැඩීම මහත් ඵල වන අයුරු බාගන්න    
52 මියගිය මවුපියන්ට ගාථාව කියා වැඳීම සුදුසුද බාගන්න    
53 මෛත්‍රී භාවනාවේ අර්ථය දැනගැනීම බාගන්න    
54 ආබාධිත පුද්ගලයාගේ ‍මාර්ග ඵල අවබෝධය බාගන්න    
55 අනාවැකි වැරදීමට හේතු වන කරුණු බාගන්න    
56 ආහාර පිළිබඳව දැනගත යුතු කරුණු බාගන්න    
57 ආර්ය බවට පත් අයකු සිහි සුන්ව මිය යන්නේද බාගන්න    
58 භාවනාව සම්පූර්ණ වීමට උපදෙස් බාගන්න    
59 භාවනාවේදී ප්‍රවේශම් විය යුතු තැනක් බාගන්න    
60 ධර්මය වටහා ගත් අයකුගේ අත්දැකීම් බාගන්න    
61 කමටහන් වැඩීමේදී දැනගත යුතු දෙයක් බාගන්න    
62 භවාංග සිත පිළිබඳව බාගන්න    
63 සිත පිළිබඳ විග්‍රහයක් බාගන්න    
64 මියගිය ඥතීන් පින් ගැනීමට කරන ක්‍රියා බාගන්න    
65 මඩ ගසා ගැනීම බාගන්න    
66 කමටහන අභ්‍යාසයක් කරගන්න බාගන්න