ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                                
මාතෘකා 31.   සම්පූර්ණ කාය පැය 10 විනාඩි 17.   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 564
කාණ්ඩ අංක
051                                           
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 හැඳින්වීම. බාගන්න    
01 අනාගාමීත්වයේ ප්‍රභේද. බාගන්න    
02 ධර්ම ශ්‍රවණයට මුල්තැන දීම. බාගන්න    
03

ඉවත් කළ යුතු දෙය.

බාගන්න    
04 මළගිය අයට පිහිට වීම. බාගන්න    
05 මෙළොව සම්මතයට ක්‍රියා කළ යුතුය. බාගන්න    
06 සියල්ල දුකද. බාගන්න    
07 විපාකස්කන්ධය සහ උපාදානස්කන්ධය. බාගන්න    
08

මරණාසන්න මොහොතේ නිවණට යොමුකිරීම.

බාගන්න    
09 අවිද්‍යාවේ මහත. බාගන්න    
10 මනස පිළිබඳව. බාගන්න    
11 චිත්ත සහ චෛතසික කටයුතු. බාගන්න    
12 කාය සම්පිණ්ඩනය. බාගන්න    
13 රහතන් වහන්සේලාට අනුන්ගේ සිත් දැනගත හැකිද. බාගන්න    
14 එතෙර වීමට පළමුව හබල විසි කිරීම. බාගන්න    
15 ත්‍රිහේතුක සහ තුන් සිත පහදවා. බාගන්න    
16 ආයතන වල ඉපදීම. බාගන්න    
17 වහා සිත එකඟ කර ගැනීමට නම්. බාගන්න    
18 දැන ප්‍රහාණය කළ යුතු දේ සහ දැක ප්‍රහාණය කළ යුතු දේ. බාගන්න    
19 පො‍හොය දිනට සහ ගිහි ගෙයිදී වැඩිය යුතු ශීලය. බාගන්න    
20 සතර සතිපට්ඨානය පිළිබඳව. බාගන්න    
21 සෝවාන් පුද්ගලයාගේ අතහැරෙන ප්‍රමාණය. බාගන්න    
22 යහපත උදෙසා බොරු කීම. බාගන්න    
23 පවට පිණට බලපාන පුද්ගල ගතිය. බාගන්න    
24 අභිධර්ම ගැටලුවක්. බාගන්න    
25 ලෝකය - සත්වයා - පැවැත්ම - නිරෝධය. බාගන්න    
26 පංචස්කන්ධය පිළිබඳ කමටහනක්. බාගන්න    
27 උච්චාසනය සහ මහා සයනය විග්‍රහය. බාගන්න    
28 බෝධි රෝපණ උත්සවයේදී අහසින් මල් වැටෙනවා දැකීම. බාගන්න    
29 දුක්ඛතා විග්‍රහය. බාගන්න    
30 මනසේ අවුල් ලිහීමට නම් . බාගන්න    
31 ඉච්ඡතාවයට පත්වීම හෙවත් වැරදි වැටහීම. බාගන්න