ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                                 
මාතෘකා 34.   සම්පූර්ණ කාය පැය 11 විනාඩි 46.   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 629
කාණ්ඩ අංක
050                                           
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 හැඳින්වීම බාගන්න 0 : 01 1.1
01 මාර්ගඵල අවබෝධයට බාධාව බාගන්න 1 : 02 58.7
02 සීලය සහ ධර්මාවබෝධය අතර සම්බන්ධතාවය බාගන්න 1 : 12 51.3
03 මාර්ගඵල අවෙබෝධය පිණිස අභිධර්මය අවශ්‍යද බාගන්න 0 : 10 9.8
04 අකුසළ මූල සහ කුසළ මූල විඤ්ඤාණ බාගන්න 0 : 13 12.9
05 පින්දීමේදී දැනගතයුතු කරැණු බාගන්න 0 : 08 7.9
06 සම්මත වේලාවන් පසුව දානය ගැනීම අකැපද බාගන්න 0 : 56 52.3
07 "කාරයා" යන වචනයයේ අර්ථය බාගන්න 0 : 17 16.6
08 ධර්මය කවියෙන් පැහැදිළි කිරීම පිළිබඳව බාගන්න 0 : 13 12.2
09 භක්ති ගීත කීම පිළිබදව බාගන්න 0 : 06 6.1
10 මෛත්‍රී බෝධිසත්වයන් වහන්සේට පෙරහැර පැවැත්වීම සුදුසුද බාගන්න 0 : 05 5.3
11 සතර පෙර නිමිති දුටු ආකාරය බාගන්න 0 : 10 10.2
12 භාවනාවේදී සිත දිවීමට පිළියම් බාගන්න 0 : 25 23.6
13 චේතනාව සහ සංකාර අතර සම්බන්ධතාවය බාගන්න 0 : 08 8.2
14 සම්පත්වල ඇලීමෙන් වැළකී ත්‍රිලක්ෂණය වැඩීම බාගන්න 0 : 12 11.5
15 පාරාජිකා වීමෙන් පසු බාගන්න 0 : 04 3.8
16 අටපිරිකර නිරැක්තිය බාගන්න 0 : 05 5.2
17 භාවනාවේ ආලෝක සඤ්ඤාව පිළිබදව බාගන්න 0 : 02 2.1
18 පස්සද්ධියේ අවස්ථාවක් බාගන්න 0 : 02 2.5
19 දෛවය සහ කර්මය යනු ඒකක්ම ද බාගන්න 0 : 05 4.8
20 යථාර්ථයට පෙරපුරැද්ද බලපාන්නේද බාගන්න 0 : 02 1.0
21 දස අසුභය වඩන ආකාරය බාගන්න 0 : 10 10.0
22 සෝවාන් ඵලය සහ සෝවාන් පුද්ගලයා හදුනා ගැනීම බාගන්න 1 : 35 89.3
23 දුක්ඛිත ලෝකෙයන් ගොඩ ඒම බාගන්න 0 : 06 6.1
24 බිම්බිසාර රජුගේ කකුල් පෑලීමට හේතුව බාගන්න 0 : 02 2.2
25 අභිගීත වල ස්වාභාවය බාගන්න 6 : 01 5.7
26 මෙලාව ජීවිතයට අවශ්‍ය වටිනා කරැණු කිහිපයක් බාගන්න 0 : 46 43.2
27 තිපරිවට්ට යනු බාගන්න 0 : 17 16.5
28 භාවනාවේදී දැනගතයුතු සියුම් තැනක් - 1 බාගන්න 0 : 23 22.5
29 භාවනාවේදී දැනගතයුතු සියුම් තැනක් - 2 බාගන්න 0 : 24 0.24
30 බුදුන් උපන් දේශය බාගන්න 0 : 08 7.4
31 ගහ කොළවල හටගැනීම බාගන්න 0 : 12 11.7
32 මළවුන් නැවත ගෙන්වා ගැනීම පිළිබදව බාගන්න 0 : 10 9.3
33 අභූත චෝදනා නැගීම පිළිබදව බාගන්න 34 : 4 0.36
34 ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාවෙන් නිවන් දැකිය හැකිද බාගන්න 0 : 57 53.6