ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


මාතෘකා 44.   සම්පූර්ණ කා
ය පැය 11 විනාඩි 44.   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 644.
කාණ්ඩ අංක
049                                            
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 හැඳින්වීම බාගන්න 0 : 01 1.4
01 ආත්මභාවය පිළිබඳව ගැඹුරු විග්‍රහයක්. බාගන්න 1 : 04 60.0
02 අභූත චෝදනා වලට ලක් වන්නේ ඇයි. බාගන්න 0 : 20 19.1
03 තවත් මනුස්ස ලෝක තිබේද. බාගන්න 0 : 06 5.5
04 ධර්ම චක්‍ර. බාගන්න 0 : 52 49.1
05 ආලෝක කර්මස්ථානයෙන් සතර සතිපඨ්ඨානය වැඩේද. බාගන්න 0 : 11 10.9
06 යානිකථාය පරිචිත්තාය විග්‍රහය. බාගන්න 0 : 10 9.4
07 එදිනෙදා සිදුවීම් හේතුථල දහමට ගලපා ගන්නා ආකාරය. බාගන්න 0 : 03 2.8
08 ආර්ය ථලයකට පත්වී ඇතිබව දැනගන්නා ආකාරය. බාගන්න 0 : 12 10.9
09 ප්‍රාකෘත භාෂාව පිළිබඳව. බාගන්න 0 : 43 4.4
10 අහසින් යන්නේ කෙසේද. බාගන්න 0 : 09 8.7
11 සලායතන තුළ ඇතිවන පංච උපාදානය. බාගන්න 0 : 11 10.3
12 භාවනාවට ගුරුවරයෙකු අවශ්‍යද. බාගන්න 0 : 06 5.6
13 සමත - විදර්ශනා පිළිබඳව. බාගන්න 0 : 12 10.9
14 ආර්ය - පද නිරුක්තිය. බාගන්න 0 : 45 42.4
15 භාවනාව්දී ඇතිවන ආබාධ. බාගන්න 0 : 18 17.4
16 සංස්පර්ෂ ව්ග්‍රහය. බාගන්න 0 : 12 11.7
17 සංඝ සමාජය පිළිබඳව දැනගතයුතු කරුණු. බාගන්න 0 : 40 37.6
18 කායානුපස්සනාව පිළිබඳව. බාගන්න 0 : 02 1.8
19 සිව්පිලිසිඹියාවත් මහරහත් භාවය ලැබීමට කලයුතු කුසල්. බාගන්න 0 : 06 6.1
20 පින්දීමෙන් මළගිය ඥාතීන් සුගතියට පත්වේද. බාගන්න 0 : 09 8.9
21 මළගිය ඥාතීන්ගේ මග පෙන්වීම. බාගන්න 0 : 04 3.9
22 කාමච්ඡන්ද සහ කාමරාගය. බාගන්න 0 : 04 3.6
23 සබ්බේ ධම්මා අනත්තාසී සහ මාර්ගථල සම්බන්ධය. බාගන්න 0 : 22 20.5
24 ආර්යාශ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩෙන ආකාරය. බාගන්න 0 : 11 10.4
25 භාවනාවට පෙර වඩාගතයුතු ධර්ම. බාගන්න 0 : 14 13.1
26 චිත්තක්ෂණයක පටිච්චසමුප්පාද ධර්ම සතර. බාගන්න 0 : 17 15.8
27 මනෝ විඥ්ඥානය සහ පංචද්වාර විඥ්ඥානය අතර වෙනස. බාගන්න 0 : 24 22.4
28 බෝධි වන්දනා ගාථාවල අර්ථය. බාගන්න 0 : 02 1.6
29 නමස්කාරයේ පරමාර්ථ සහ සම්මුති අර්ථයන්. බාගන්න 0 : 21 19.5
30 අසන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දීමේ ඇති වැදගත්කම. බාගන්න 0 : 17 16.1
31 ඉන්ද්‍රි භාවනාව සහ නෙත් අඩවන්ව තබා ගැනීම. බාගන්න 1 : 03 59.7
32 අභිජ්ජා ව්‍යාපාද විග්‍රහය. බාගන්න 0 : 07 6.9
33 මන්ත්‍ර, සිද්ධි බුදු දහමට ඈඳීම. බාගන්න 0 : 07 6.9
34 බුද්ධ පූජාව පිළිබඳව දැනගතයුතු කරැණු. බාගන්න 0 : 10 9.7
35 මරණයට පත්වන ආකාර. බාගන්න 0 : 15 14.0
36 මරණයට පත්වන දිනය කීම. බාගන්න 0 : 04 4.1
37 අරිහත් උතුමන්ගේ චිත්තයට කුමක්සිදුවේද. බාගන්න 0 : 14 13.6
38 පංච ඉන්ද්‍රිය ලෝක තුනට උපාදාන වන ආකාරය . බාගන්න 0 : 12 11.2
39 මළ සිරුරට කල යුතු දෙය. බාගන්න 0 : 02 1.2
40 බුදු පහන දැලවිය යුතු දිශාව. බාගන්න 0 : 10 9.8
41 නුවණ, ඥානය සහ ප්‍රඥාව යනු. බාගන්න 0 : 03 2.4
42 එකත්පස්ව සිටීම සහ පහන් දල්වන දිශාව. බාගන්න 0 : 17 15.6
43 ආර්ය මාර්ගයට පිවිසෙන ආකාරය. බාගන්න 0 : 03 2.6
44 පින්දීමේදී වටහාගතයුතු කරුණු. බාගන්න 0 : 03 2.6