ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 

                                                        
මාතෘකා
39.   සම්පූර්ණ කාය පැය 12 විනාඩි 29.   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 528.
කාණ්ඩ අංක
048                                           
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 හැඳින්වීම. බාගන්න    
01 නියම බෞද්ධයා යනු. බාගන්න    
02 තණ්හාවට හසු නොවන කරුණු. බාගන්න    
03 සතුරන්ගෙන් පීඩා නොවීමට නම්. බාගන්න    
04  කර්ම විපාක දීම. බාගන්න    
05 සිහින දැකීම. බාගන්න    
06

ආර්ය මාර්ගයේ වත.

බාගන්න    
07

ගැබ් ගන්නා විධි.

බාගන්න    
08 වර්ණ ගන්ධ ගාථාවේ තේරුම. බාගන්න    
09 ආර්ය සහ පෘතග්ජන වෙනස. බාගන්න    
10 සෝතාපන්න සමාධිය සහ එහි ඵල සමාපත්තිය. බාගන්න    
11 මල් කැඩීමේ අරුත. බාගන්න    
12

කර්ම බාධා.

බාගන්න    
13 යේ බ්‍රාහ්මණා ගාථාවේ තේරුම 1. බාගන්න    
14 චීවරයේ අර්ථය. බාගන්න    
15

රහතන් වහන්සේලාගේ ගතිගුණ.

බාගන්න    
16 දෙව්ලොව විත්ති. බාගන්න    
17 යෝනිසෝ මනසිකාරය සහ ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපත්තිය. බාගන්න    
18 යේ බ්‍රාහ්මණා ගාථාවේ තේරුම 2. බාගන්න    
19 අනුශය (විග්‍රහය). බාගන්න    
20 පහනේ තෙල්. බාගන්න    
21 දරුවන්ට දිය යුතු අවවාදය. බාගන්න    
22 වයසට යන විට කෙළෙස් ප්‍රහීණ වේද?. බාගන්න    
23 සුදුසු කර්මස්ථානය. බාගන්න    
24 කර්ම ඵල දීම. බාගන්න    
25 ග්‍රහ අපල වලට පිළියම්. බාගන්න    
26 ගුවන් විදුලියේ පිරිත්වල ගුණ. බාගන්න    
27 කල්ල - සුඛ්ඛ විපාකය. බාගන්න    
28 පාපයෙන් ගැළවීමට නම්. බාගන්න    
29 අනිච්ඡ (විග්‍රහය). බාගන්න    
30 වඩන කමටහනේ අර්ථ දැන සිටීමේ වැදගත්කම. බාගන්න    
31

රාග විඤ්ඤාණ පිළිබඳව.

බාගන්න    
32 පඬුරට කළ යුතු දේ. බාගන්න    
33 විඤ්ඤාණ (විග්‍රහය). බාගන්න    
34

විඤ්ඤාණ පච්චයා නාමරූපං.

බාගන්න    
35 අරිහත් ඵළය සහ ඉහාත්ම සුඛවිහරණය. බාගන්න    
36

සාංඝීක දානයකට සංඝයා වහන්සේලා කී නමක් අවශ්‍යයද?.

බාගන්න    
37 සුරාමේරය සිල් පදයේ තේරුම. බාගන්න    
38 ලෝකය අතහැරීම යනු කුමක් ද?. බාගන්න    
39 ආමිසය සහ නිරාමිසය. බාගන්න