ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


මාතෘකා 65.   සම්පූර්ණ කා
ය පැය 14 විනාඩි 17.   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 653
කාණ්ඩ අංක
046                                            
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 හැඳින්වීම. බාගන්න    
01 සෝවාන් ඵලය හඳුනාගන්නේ කෙසේ ද?. බාගන්න    
03 අරමුණු දැනගන්නා යාන්ත්‍රනය. බාගන්න    
04 දානය දිය යුත්තේ පිරිත් දේශනාවට පෙරද පසුව ද?. බාගන්න    
05 මනුෂ්‍යයින් බොහෝවිට යන්නේ සතර අපායට ද?. බාගන්න    
06 ගෞතම යන්නෙහි අර්ථය. බාගන්න    
07 සමාජ සම්මත නොකඩා තම කාර්යය කරගන්න. බාගන්න    
08 බාධාවෙන් තොරව කටයුතු කරගැනීම. බාගන්න    
09 සන්කී සූත්‍රය (විග්‍රහය). බාගන්න    
10 දිවැස් සහ දිව කන පමණක් ඇත්තේ මන්ද?. බාගන්න    
11 තෙවැනි ඇස. (විග්‍රහය). බාගන්න    
12 සත්‍ය ධර්මය දැනගන්නා ආකාරය. බාගන්න    
13 භවාංග චිත්ත පරම්පරාව. බාගන්න    
14 පටිසන්ධිය. බාගන්න    
15 බුදුන් උපන් දේශයට සාක‍ෂි. බාගන්න    
16 ආර්ය මාර්ගය සමඟ සත්තිස් බෝධි පාක‍ෂික ධර්ම වැඩෙන අයුරු. බාගන්න    
17 ඇස්වහ කටවහ (විග්‍රහය).. බාගන්න    
18 ආර්ය මාර්ගය සහ ප්‍රථම ධ්‍යානය. බාගන්න    
19 අනුරාධපුරයේ වර්තමාන තත්ත්වයට හේතු. බාගන්න    
20 අතේ මුදල් නොරැඳීමට හේතුව. බාගන්න    
21 බාහිරව පූජාව (විග්‍රහය). බාගන්න    
22 බොරුව සහ යථාර්තය අතර වෙනස. බාගන්න    
23 බෝසත්වරු බුදුවරුන්ගෙන් ධර්මාවබෝධය නොලබන්නේ මන්ද?. බාගන්න    
24 දියවැඩියාවට බලපාන මානසික හේතු. බාගන්න    
25 මාර්ගය වැඩෙන බවට ලකුණු. බාගන්න    
26 රන්, රිදී ආදිය සිද්ධි වලට සුදුසු මන්ද?. බාගන්න    
27 සමාධි පිළිමය වැඩම වීම. බාගන්න    
28 සෝවාන් මාර්ගයේ සිට සෝවාන් ඵලයට පත්වීමේ කාළපරාසය. බාගන්න    
29 යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර බලපාන්නේ කෙසේද?. බාගන්න    
30 විච්කිච්ඡාව යනු. බාගන්න    
31 ස්ත්‍රීන්ගේ ධ්‍යාන. බාගන්න    
32 උත්පාද සමුත්පාද ආදී විස්තරය. බාගන්න    
33 ස්කන්ධ සමානුපාතික නියමය (විග්‍රහය). බාගන්න    
34 සිත්ල හෘද රූපය ඇසුරින් පහළ වේද?. බාගන්න    
35 සත්තිස් බෝධි පාක‍ෂික ධර්ම තුළට ත්‍රිලක‍ෂණය ඇතුළත් නොවන්නේ මන්ද?. බාගන්න    
36 සාශනික දේවල් නුසුදුසු පුද්ගලයින් පරිහරණය කිරීමේ බරපතලකම. බාගන්න    
37 පූජාවට සහභාගී වන්නෝ. බාගන්න    
38 පහාන සඤ්ඤා ආදියේ විග්‍රහය. බාගන්න    
39 පිරිත් පැන් සහ පිරිත් නූලේ ශක්තිය. බාගන්න    
40 නිවනට මග දැන ගැනීම. බාගන්න    
41 කුණ්ඩලනී ශක්තිය. බාගන්න    
42 ගතියට ගතිය සමවීම. බාගන්න    
43 ගිහියන්ට අරිහත් ඵලය ලද හැකිද?. බාගන්න    
44 ජාති සෝතාපන්නයෙකු පවු කරන්නේ ද?. බාගන්න    
45 දෝෂ ඉවත් කරගැනීමට නම්. බාගන්න    
46 චක්ඛු, සෝත, ඝාන ආදියෙහි නිරුක්තිය. බාගන්න    
47 බෝසත් අභිනිශ්‍රය යනු. බාගන්න    
48 භික‍ෂුණියන්ට අෂ්ඨගරු ධර්ම පැනවීමට හේතු . බාගන්න    
49 ආයු, වර්ණ, සැප, බල ආදියේ විග්‍රහය. බාගන්න    
50 අවිද්‍යාවට හේතුව ආශ්‍රවය යනු. බාගන්න    
51 අනුපදිසේස නිර්වාන ධාතුව යනු . බාගන්න    
52 ආමිස පූජා සහ ප්‍රතිපත්ති පූජා. බාගන්න    
53 අනාත්ම විග්‍රහය. බාගන්න    
54 භූතයින් අරමුණු දෙන්නේ කුමන කයටද?. බාගන්න    
55 කුණ්ඩලනී ශක්තිය. බාගන්න    
56 නාමරූප විග්‍රහය. බාගන්න    
57 පටිසන්ධිය විග්‍රහය. බාගන්න    
58 පූර්වාන්තල, අපරාන්ත, පංචස්කන්ධ විග්‍රහය. බාගන්න    
59 සෝවාන් ඵලය භාවනාවෙන් ලැබිය හැකිද?. බාගන්න    
60 ඉල්ලු දෙය ලැබීම. බාගන්න    
61 භාවනාවේදී සිහිය බැඳ තැබීම යනු. බාගන්න    
62 සතර සතිපට්ඨානය බාගන්න    
63 නිකාය භේදයෙන් සංඝ භේදය සිදුවේද බාගන්න    
64 ගැබ් ගන්නා ආකාරය බාගන්න    
65 බුද්ධ පූජාව තැබීමට සුදුසු කාලය බාගන්න    
66 අමනුෂ්‍ය බලපෑම් සිදුවන අයුරු බාගන්න