ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 

                                                        
මාතෘකා 47.   සම්පූර්ණ කාය පැය 11 විනාඩි 08.  සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 612
කාණ්ඩ අංක
045                                            
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 හැඳින්වීම බාගන්න    
01 මනුෂ්‍යයින්ට පින් අනුමෝදන් විය හැකිද? බාගන්න    
02 මියගිය අය පින් ගන්නා කාලය බාගන්න    
03 පංචස්කන්ධය සහ පංචඋපාදානස්කන්ධය බාගන්න    
04 පට්ඨානය විග්‍රහය බාගන්න    
05 සෝවාන් සහ ධ්‍යාන අතර වෙනස බාගන්න    
06 යේ භ්‍රාහ්මණා ගාථාව කමටහනක් ලෙස බාගන්න    
07 යෝගීන් වසර දහස් ගණනක් සිටින්නේ කෙසේ ද? බාගන්න    
08 වසංගත වලට හේතුව බාගන්න    
09 සත්කාය දිට්ඨි බාගන්න    
10 හේතුඵලය බාගන්න    
11 භවාංග සිත බාගන්න    
12 ආර්ය සහ අනාර්ය ධ්‍යාන බාගන්න    
13 ආර්ය මාර්ගය බාගන්න    
14 අපගේ අනාගත නාම ගෝත්‍ර බාගන්න    
15 ආහාරයෙහි පටික්කූල සඤ්ඤා බාගන්න    
16 දහසක් නයින් ප්‍රතිමණ්ඩිත සෝවාන් ඵලය බාගන්න    
17 දිව්‍ය සංඛාර බාගන්න    
18 දුක්ඛ, පරිදේව .... අර්ථයන් බාගන්න    
19 කළුගල් වලට සත්ත්ව ජීව ක්‍රියාවලියක් තිබේද බාගන්න    
20 කසින භාවනා බාගන්න    
21 කෙළෙස් දූතාංග බාගන්න    
22 කුද්දානු කුද්දකානි ශික්ශාපද බාගන්න    
23 මහා මේරුව ඇත්තේ කොහි ද? බාගන්න    
24 මිනිසෙකු මරණින් පසු ක්ෂුද්‍ර ජීවියෙකු විය හැකිද බාගන්න    
25 රහතන් වහන්සේලා බාගන්න    
26 රහතන් වහන්සේලාට ඤාණ විප්‍රයුක්ත සිත් පහළ වේද? බාගන්න    
27 පහන් වැටියේ උපමාව බාගන්න    
28 පංචස්කන්ධය සහ පංචඋපාදනස්කන්ධය බාගන්න    
29 නිවැරදි අයුරින් බෝධි පූජාව පවත්වන ආකාරය බාගන්න    
30 මිලින්ද ප්‍රහ්නය සහ නිර්වානය බාගන්න    
31 ලෞකික කටයුතු සඳහා කුසල් කිරීම බාගන්න    
32 ඉරියාපථ භාවනාව ප්‍රායෝගිකව බාගන්න    
33 බුදු දහම විකෘති කිරීම බාගන්න    
34 දෙවැනි ධ්‍යානය බාගන්න    
35 බෝධි පූජාව ගැන දැනගතයුතු කරුණු බාගන්න    
36 භාවනාවේදී පැමිණෙන සිතුවිලි බාගන්න    
37 භාවනාව ගැන ගැඹුරු විග්‍රහයක් බාගන්න    
38 එකන් සංතං ගාථා විග්‍රහය බාගන්න    
39 උපතේ අනිච්ච විග්‍රහය බාගන්න    
40 උපතේ අනිච්ච විග්‍රහය - 2 බාගන්න    
41 සම්පජාන භාවනාව බාගන්න    
42 සංඛාරවල විවිධත්වය බාගන්න    
43 සෝවාන් ලාභියාගේ බව අට බාගන්න    
44 උදබිංදු යථාභි පොක්කරේ ගාථා විග්‍රහය බාගන්න    
45 තින්නන් සංඝති පස්සෝ විග්‍රහය බාගන්න    
46 විඤ්ඤාණ වර්ග බාගන්න    
47 යෝනිසෝමනසිකාරය සහ සම්පජානයන් අතර වෙනස බාගන්න