ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 

                                                        
මාතෘකා 42.   සම්පූර්ණ කාය පැය 9 විනාඩි 52 .   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 542.
කාණ්ඩ අංක
044                                            
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 හැඳින්වීම බාගන්න 0 : 02 2.2
01 නිර්නාමික ලිපියට ධර්මානුකූල පිළිතුරක් බාගන්න 1 : 26 81
02 නාමික ලිපියට ධර්මානුකූල පිළිතුරක් බාගන්න 0 : 28 26
03 සාමණේර ප්‍රශ්න දහය (විග්‍රහය) බාගන්න 1 : 33 88
04 ලෝභය, තණ්හාව සහ විභව තණ්හාව බාගන්න 0 : 08 8.6
05 බාහිරව ක්‍රියාකලාපයන් බාගන්න 0 : 16 15.6
06 කල කල ‍ෙද් පළ පළ ‍ෙද් බාගන්න 0 : 17 8.6
07 මෛත්‍රී කර්මස්ථානයකින් සතර සතිපඨ්ඨානය වැ‍ෙඩන ආකාරය බාගන්න 0 : 05 4.0
08 මළවුන්ගේ දුක් ගැනවිලි බාගන්න 0 : 07 6.0
09 මූලද්‍රව්‍ය 108 (විග්‍රහය) බාගන්න 0 : 03 2.7
10 පටිච්ච සමුප්පාදය ඒදි‍ෙනදා ජීවිතයට බාගන්න 0 : 11 10.0
11 ත්‍රිලක්ෂණය - බුදු දහමේ හරය බාගන්න 0 : 40 37.6
12 විමසා ‍ෙනාබැලීම අසහනයට ‍ෙහ්තු ‍ෙව් බාගන්න 0 : 13 12.4
13 විභව තණ්හාව සහ විඤ්ඤාණයේ නාමරෑප බැස ගැනීම බාගන්න 0 : 05 4.7
14 ති‍ෙහ්තුක පටිසන්ධියක් ලැබූ අයෙකු හදුනා ගන්නා අාකාරය බාගන්න 0 : 10 9.9
15 සංසාර භය බාගන්න 0 : 07 6.5
16 ප්‍රසාද රූප පිහිටන ස්ථානය බාගන්න 0 : 32 29.5
17 පිරිත් සිංහලෙන් සජ්ඣායනය කිරීම පිළිබඳව බාගන්න 0 : 24 22.6
18 පමණ දැන ආහාර ගැනීම බාගන්න 0 : 07 6.6
19 ගායකන්ගේ සංඛාර සැකසෙන ආකාරය බාගන්න 0 : 07 5.6
20 ‍ෙමරට ත්‍රස්තවාදය අවසන් වීම ගැන බාගන්න 0 : 10 9.6
21 බාහිරව‍ දෝෂ ඇතිවීමට ‍ෙහ්තු බාගන්න 0 : 05 4.8
22 ආනන්තරිය පාපයේ ප්‍රවෘත්ති විපාක බාගන්න 0 : 02 2.0
23 අධාර්මිකයන් දහම් මගට ගැනීම බාගන්න 0 : 02 1.71
24 ආශිර්වාද දීම සහ ගැනීම බාගන්න 0 : 04 3.7
25 භාවනා‍ෙවන් ඉහළට යන ආකාරය බාගන්න 0 : 08 7.3
26 භාවනාව, සමාධිය සහ ධ්‍යාන බාගන්න 0 : 04 3.7
28 ධර්ම ප්‍රචාරණයට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය අවශ්‍යද බාගන්න 0 : 08 7.4
29 පිරිත් ඒදා සහ අද බාගන්න 0 : 02 2.1
30 ධ්‍යාන පිළිබඳව බාගන්න 0 : 08 7.3
31 ගල්වලට අමනුෂ්‍යයින් අරක් ගන්නා ආකාරය බාගන්න 0 : 08 7.3
32 කල්ල-සුක්ඛ චිත්ත විග්‍රහය බාගන්න 0 : 01 1.5
33 මහා කාශ්‍යප මග රහතන් වහන්ෙස් පිරිනිවන් පෑ‍ෙව්ද බාගන්න 0 : 08 7.4
34 නාග උපත් වර්ග බාගන්න 0 : 08 7.8
35 නිවනට උපකාරී වන සංගීත රටා තිබේද බාගන්න 0 : 26 23.8
36 පංචවිධ ඤ්‍යෙය මණ්ඩලය බාගන්න 0 : 06 5.7
37 සංඝනිකා දෝෂය යනු බාගන්න 0 : 13 12.1
38 ‍ෙසත් කල ‍ෙද්වල් භාවිතා කරන අකාරය බාගන්න 0 : 02 1.4
39 සෝවාන් අ‍ෙයකු අපාගත ‍ෙනාවීමට ‍ෙහ්තුව බාගන්න 0 : 06 5.6
40 මෛත්‍රී භාවනාව සහ මස් මාංශ ගැනීම අතර ගැටීමක් වේද බාගන්න 0 : 22 20.4
41 මිය යාමට ‍ෙපර පටිසන්ධි විඤ්ඤාණය  ක්‍රියා කරන අයුරු බාගන්න 0 : 09 8.9
42 මහමෙර (විග්‍රහය) බාගන්න 0 : 09 8.3