ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


මාතෘකා 62.   සම්පූර්
ණ කාය පැය 13 විනාඩි 53.   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 675.
කාණ්ඩ අංක
043                                            
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 හැඳින්වීම බාගන්න 0 : 01 1.0
01 ආචර සහ ගෝචර බාගන්න 0 : 22 20.9
02 සසර ණය ‍ෙගවන ආකාරය බාගන්න 0 : 08 7.8
03 උතුම් වචන නිග්‍රහයට පත් කිරී‍ෙම් විපාක බාගන්න 0 : 15 5.20
04 සියල්ලටම කර්මය මුල් ‍ෙව්ද බාගන්න 0 : 06 6.00
05 සංඝනිකා ‍දෝෂය බාගන්න 0 : 10 9.9
06 චුති සි‍ෙතහි අන්තිම භවාං ‍ෙදක බාගන්න 0 : 11 10.8
07 චිත්තක්ෂණයක කර්මජ රූප බාගන්න 0 : 06 5.8
08 ජාති, සංජාති ආයතනං පටිලාභෝ විස්තරය බාගන්න 0 : 10 9.3
09 නෙපෙ‍ෙනන ලෝකයේ රූකඩ බාගන්න 0 : 25 24.0
10 මිනිස් සහ භූත ක්‍රියාකාරකම් බාගන්න 0 : 22 20.7
11 ‍ෙප‍ෙහාසත් බව අසාධාරණ ‍ෙදයක් ද බාගන්න 0 : 24 22.3
12 මූලික කර්මජ රූප තු‍ෙනන් සත්වයකුගේ රූපය නැගෙන ආකාරය බාගන්න 0 : 07 7.1
13 නිවනට මග වැඩිය යුතු ආකාරය - 1 බාගන්න 1 : 26 8.12
14 නිවනට මග වැඩිය යුතු ආකාරය - 2 බාගන්න 0 : 14 13.2
15 සිහිනයකින් කුසල් අකුසල් සිදුවේද බාගන්න 2 : 55 2.7
16 වහ වහා දිරා යන රූපය බාගන්න 0 : 25 23.7
17 ආවර්ජනා කළ යුතු ‍ෙදය බාගන්න 16 :32 15.5
18 පජානති, විභරති, සිඛ්ඛති යන්නෙහි අර්ථය බාගන්න 4 : 04 3.8
19 කර්මයට විපාක දීමට පරිසරය සෑදෙන ආකාරය බාගන්න 0 : 12 11.1
20 දුක්ඛපත්තාච නිදුක්ඛා ගාථා‍ෙව් අර්ථය බාගන්න 0 : 03 3.2
21 රෝග කිහිපයක නිරුක්ති බාගන්න 0 : 13 12.4
22 කුඩාකල කළ ‍ෙද්ට අකුසල් සිදු‍ෙව්ද බාගන්න 0 : 04 3.5
23 අවිද්‍යාව පිළිබඳ දැනගතයුතු ‍ෙදය බාගන්න 0 : 16 15.4
24 මෛත්‍රියේ සහ කරැණා‍ෙව් ‍ෙවනස බාගන්න 0 : 06 5.6
25 කම්ම විභංග සූත්‍ර‍ෙය් අර්ථය ‍ෙකටි‍ෙයන් බාගන්න 0 : 14 13.0
26 ‍ෙගදරදී පින්දීම පිළිබඳව බාගන්න 0 : 01 7.0
27 පින්දීමට සුදුසු අවස්ථා බාගන්න 0 : 10 9.8
28 පටිච්ච සමුප්පාදය පිළිබඳව බාගන්න 0 : 11 11.0
29 මහා මංගල සූත්‍ර විග්‍රහය බාගන්න 0 : 06 6.2
30 දිශාව නමින් ‍ෙදයක් තිබේද බාගන්න 0 : 15 14.5
31 භාවනා කමටහන් ශබ්දනගා වැඩිය යුතුද බාගන්න 0 : 02 1.6
32 කායික ආශ්වාද සහ මානසික ආශ්වාද අතර ‍ෙවනස බාගන්න 0 : 22 16.1
33 මස් මාංශ අනුභව ‍ෙනාකිරීම අවබෝධයෙන් දකින්න බාගන්න 0 : 12 8.8
34 පින සහ කුසලය බාගන්න 0 : 10 7.1
35 ආසව සහ අනුශය අතර ‍ෙවනස බාගන්න 0 : 15 10.6
36 හිස් සෝදා නා පිරිසිදු වීම බාගන්න 0 : 08 5.9
37 පතිරූප දේස වාසෝච අර්ථය බාගන්න 0 : 07 4.9
38 අපරාධය සහ පරාදය (විග්‍රහය) බාගන්න 0 : 07 4.9
39 ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්ම චාරී අර්ථය බාගන්න 0 : 09 6.5
40 සුඤ්ඤාත... අප්පනාහිත අර්ථය බාගන්න 0 : 04 2.8
41 ත්‍රිහේතුක පටිසන්ධිය (විග්‍රහය) බාගන්න 0 : 03 2.4
42 භවාංග සිත අරමුණු ගන්නා ආකාරය බාගන්න 0 : 09 6.3
43 එල්ලා මැරීමකදී පවු සිදුවන ආකාරය බාගන්න 0 : 06 4.5
44 සිරකළ භූතයන්ට ඉන් නිදහස් විය හැකිද බාගන්න 0:  05 3.5
45 ස‍ෙතකු තවත් ස‍ෙතකු ආහාරයට ගැනීම පාපයක් ද බාගන්න 0 : 05 3.6
46 ලෝභය, අලෝභය, සහ නිර්ලෝභය බාගන්න 0 :  01 1.8
47 බ්‍රහ්මමූහුර්තිය පිළිබඳව බාගන්න 0 :  06 4.1
48 පිරිනිවනින් පසු බුදුවරුන්ගේ චිත්ත ශක්තිය බාගන්න 0 :  07 4.8
49 සබ්බකාය චතුර්ථ කයට සම්බන්ධ වන ආකාරය බාගන්න 0 :  06 4.3
50 ‍ෙව්දනා (විග්‍රහය) බාගන්න 0 :  05 4.07
51 දහම් ගුණ හය  (විග්‍රහය) බාගන්න 0 :  32 23.0
52 ආටානාටිය සූත්‍රය කා සදහාද බාගන්න 0 :  05 3.5
53 පාරමිතා පුරන ආකාරය බාගන්න 0  : 08 5.7
54 අබ්‍රහ්මචරියාව යනු බාගන්න 0 : 08 5.7
55 විපාක දුන් කර්මයට ඉන්පසුව කුමක් සිදුවේද බාගන්න 0 :  05 3.9
56 නිවන සදහා ‍ෙහ්තු සය ඉවත් කරන ආකාරය බාගන්න 0 : 17 12.1
57 අනිච්චාවත සංඛාරා ගාථා‍ෙව් අර්ථය බාගන්න 0  : 06 4.7
58 නිවන්සුවය විදින්නේ කවුරැන්ද බාගන්න 0  : 08 6.0
59 භව තුන තීරණය වන ආකාරය බාගන්න 0 : 08 6.0
60 මහා රාහුලෝවාද සූත්‍රය බාගන්න 0 : 38 27.4
61 මහා මංගල සූත්‍ර විග්‍රහය බාගන්න 1 : 29 63.0
62 භාවනාව බාගන්න 0 : 20 18.0