ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 

                                                        
මාතෘකා 58.   සම්පූර්ණ කාය පැය 14  විනාඩි 3.   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 579.
කාණ්ඩ අංක
042                                            
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 හැඳින්වීම බාගන්න 0 : 01 1.1
01 දැනෙන දෙය නුවණින් බලන්න බාගන්න 0 : 20 14.4
02 කල්ප විනාශය බාගන්න 0 : 12 8.6
03 බුදුන් උපන් දේශය බාගන්න 0 : 06 4.7
04 ප්‍රාථිහාර්ය වලට සමථ භාවනා අවශ්‍යද බාගන්න 0 : 12 8.7
05 "සං" ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය බාගන්න 0 : 07 5.5
06 විවාහය ආර්ය මාර්ගයට බාධාවක් ද බාගන්න 0 : 12 8.7
07 කැඩුණු බුදු පිළිම වලට කළයුතු දේ බාගන්න 0 : 12 8.7
08 ඇත නැත සංකල්පය බාගන්න 0 : 14 10.4
09 පූර්වාංග ප්‍රාතිහාර්ය බාගන්න 0 : 03 2.1
10 ගැරඬියාගේ ගොදුර බේරීම බාගන්න 0 : 26 18.5
11 පවක් සිදුවීමට නම් බාගන්න 0 : 16 11.8
12 කසින සහ ආනාපානසති භාවනාවෙන් නිවන් දැකිය හැකිද බාගන්න 0 26 15.1
13 අනිච්ඡ දුක්ඛ වන ආකාරය බාගන්න 0 : 12 8.9
14 සැමදා පිරිත් කීමේ ප්‍රතිඵල බාගන්න 0 : 11 8.2
15 මරණ අවස්ථා හතර බාගන්න 01 :05 3.7
16 බොජ්ඣංග ධර්ම වැඩීම බාගන්න 0 : 05 3.9
17 ධාතු පරිණිර්වාණය බාගන්න 0 : 02 1.9
18 නවකයෙකු දැනගතයුතු කරැණු බාගන්න 1 : 11 50.1
19 සිත පිළිබඳව විග්‍රහයක් බාගන්න 0 :  09 6.4
20 යම රජු සිටින්නේ කොහිද බාගන්න 0 : 06 6.4
21 තච පංචකය විදර්ශනා කිරීම බාගන්න 0 : 18 12.7
22 සම්‍යදෘෂ්ටික අර්ථය බාගන්න 0 : 12 8.4
23 භාවනා සදහා උපෙදස් බාගන්න 0 : 06 4.9
24 කැමැත්ත ඉටුවීම දෙස නුවණින් බලන්න බාගන්න 0 : 19 13.9
25 හූනන් හැඬීම පිළිබදව බාගන්න 0 : 12 8.8
26 කාමලෝක අනාථයි බාගන්න 0 : 10 7.6
27 බුදුන් දවස ග්‍රන්ථ පරිහරණයක් තිබුනේද බාගන්න 0 : 27 8.2
28 සිතිවිලි පාලනය කිරීම බාගන්න 0 : 20 14.3
29 සත්‍ය දළදා වහන්සේ ප්‍රදර්ශනය සදහා තැබීම සිදු කෙරේද බාගන්න 0 : 09 6.7
30 දැනගතයුතු වැදගත් කරැණු බාගන්න 0 : 30 21.7
31 2012 ලෝක විනාශය බාගන්න 0 : 08 5.8
32 ආනාපානසති  භාවනාව පිළිබඳව බාගන්න 0 : 14 9.8
33 ආත්ම දෘෂ්ටිය බාගන්න 0 : 25 18.1
34 බෝධීන් වහන්සේගේ වටිනාකම බාගන්න 0 : 16 11.7
35 බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපන් දිනය බාගන්න 0 : 07 5.0
36 දස අකුසලයට මත් පැන් ඇතුළත් නොවන්නේද ? බාගන්න 0 : 07 5.2
37 නුසුදුසු අසුන් බාගන්න 0 : 02 1.5
38 පෙර භවයක් ගැන නොසිතා කටයුතු කිරීම බාගන්න 0 : 12 8.6
39 සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම බාගන්න 0 : 08 5.5
40 සෝවාන් වීමට මග බාගන්න 0 : 01 1.2
41 සුදු බෝධීන් වහන්සේ බාගන්න 0 : 02 2.0
42 උපාසක යනු බාගන්න 0 : 03 2.4
43 භවාංග චිත්තයේ අරමුණ බාගන්න 0 : 13 9.7
44 කෝටියක් සංවර සීලය බාගන්න 0 : 08 5.6
45 ලෙල්ල සහ කටුව රස වැටීම බාගන්න 0 : 44 30.6
46 අනවින බන්ධන ආර්ය මාර්ගයට බාධා වන ආකාරය බාගන්න 0 : 31 22.3
47 අන්‍යාගම්වල සුගති දුගති බාගන්න 0 : 06 4.8
48 "ඇස ඇවිල ගත්තේය" කර්මස්ථානයේ විග්‍රහය බාගන්න 0 : 22 15.5
49 ආශිර්වාද වල බලපෑම බාගන්න 0 : 31 22.0
50 අත්බැව් වල නිස්සාරත්වය බාගන්න 0 : 27 19.1
51 භූතයන්ට යථාර්ථය පැරදවිය හැකිද බාගන්න 0 : 06 4.7
52 බුද්ධ දේහයට ගරුසරු දක්වන්නට යැයි වදාළේ ඇයි බාගන්න 0 : 14 10.3
53 මම බුදුසසුන කළෙමි යනු බාගන්න 0 : 06 4.7
54 මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතුව යනු බාගන්න 0 : 10 7.3
55 පවින් මිදීම බාගන්න 0 : 02 1.5
56 පින සහ කුසලය ගැන බාගන්න 0 : 23 16.8
57 යෝනිසෝමනසිකාරය බාගන්න 0 : 26 18.4
58 ඇස ඇවි ගත්තේය (භාවනාව) බාගන්න 0 : 19 13.4