ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


මාතෘකා 58.   සම්පූර්ණ කා
ය පැය 13 විනාඩි 19.   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 549.
කාණ්ඩ අංක
041                                              
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත්කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 හැඳින්වීම බාගන්න 0 : 02 2.0
01 මුදලේ අගය බාගන්න 0 : 06 4.3
02 පඬුරු වලට කළයුතු දේ බාගන්න 0 : 02 1.5
03 නිවන් මග වසන නොපෙනෙන ඛලවේග බාගන්න 0 : 03 2.6
04 මරණාසන්න අවස්ථාවේදී කළයුතු දේ බාගන්න 0 : 07 5.0
05 මල් පූජා කිරීම (විග්‍රහය) බාගන්න 0 : 24 17.0
06 කර්ම විපාක බාගන්න 0 : 04 2.9
07 කක්කුට්ටාගේ අඬු බාගන්න 0 : 01 1.2
08 දෙවියන් ඇදහීම බාගන්න 0 : 06 4.5
09 ධ්‍යාන ලබන ආකාරය බාගන්න 0 : 15 10.9
10 ශික්ෂා පද කැඩීම බාගන්න 0 : 17 12.3
11 දැනුම (විග්‍රහය) බාගන්න 0 : 42 2 9.5
12 ආභරණ සහ නච්චගීත වාදිත බාගන්න 0 : 07 5.0
13 අතහැරිය යුතු උපාදානය බාගන්න 0 : 23 16.4
14 අනවශ්‍ය දෑ බාගන්න 0 : 10 16.4
15 අතහැරීම නාථයි බාගන්න 0 : 12 8.9
16 මරණානුස්සතිය වඩන ආකාරය බාගන්න 0 : 13 9.7
17 පටිකූල භාවනාව (විග්‍රහය) බාගන්න 0 : 13 9.4
18 සඤ්ඤා නිරෝධය නිවන වේද බාගන්න 0 : 07 5.4
19 සෝවාන් වීමට කළයුතු දේ බාගන්න 0 : 54 38.4
20 සංඛතයක ලක්ෂණ බාගන්න 0 : 24 17.0
21 සමහර වයසක මිනිසුන්ගේ දැඩි බවට හේතුව බාගන්න 0 : 05 4.1
22 සඤ්ඤා නිරෝධය නිවනද බාගන්න 0 : 12 8.9
23 තැති ගැනීමට හේතුව බාගන්න 0 : 05 4.1
24 පූජාවේදී බොජ්ඣංග ධර්ම වැඩෙන ආකාරය බාගන්න 0 : 04 3.2
25 සතුන්ට පින් පවු තිබේද බාගන්න 0 : 06 4.7
26 සිකුරැ ග්‍රහයා භාවනාවට බාධා කරන්නේද බාගන්න 0 : 05 3.7
27 සෝවාන් අයෙකු මත්පැන් බීම බාගන්න 0 : 08 4.7
28 සංකිත්ත ආදී ත්‍රිවිධ සංකාර විග්‍රහය බාගන්න 0 : 03 2.1
29 අවිද්‍යාවට හේතු බාගන්න 0 : 11 7.8
30 පූජාවෙන් නියම ඵල ලැබීමට බාගන්න 0 : 04 3.2
31 නිබ්බිදානු පස්සනාව වඩන ආකාරය බාගන්න 0 : 02 1.9
32 කල්ප විනාශය බාගන්න 0 : 05 3.9
33 ''මාමං අපාදෙකෝ හිංසි'' ගාථාවේ විග්‍රහය බාගන්න 0 : 06 12.8
34 "කාලෙන ධම්ම සවනං" යනු බාගන්න 0 : 06 4.2
35 කාම ලෝක රූප ලෝක විග්‍රහය බාගන්න 0 : 18 12.8
36 කාමය යනු බාගන්න 0 : 22 15.9
37 කරණීය මෙත්ත සූත්‍ර විග්‍රහය බාගන්න 0 : 18 12.7
38 "පෙන පිඩුව අසාරයි" ත්‍රිලක්ෂණයට දමා බැලීම බාගන්න 0 : 27 19.3
39 සමාධියට පත් වන්නේ කෙසේද බාගන්න 0 : 13 9.4
40 සතර ඉර්ධිපාද විග්‍රහය බාගන්න 0 : 06 4.8
41 සංයෝජන සහ සංයෝජනීය අතර වෙනස බාගන්න 0 : 12 8.5
42 උදයංගම අත්තංගම තමා තුළින් විග්‍රහ කරගැනීම බාගන්න 0 : 21 15.1
43 උපනිග්‍රහය යනු බාගන්න 0 : 05 3.7
44 විඤ්ඤාණ විග්‍රහය බාගන්න 1.: 09 48.9
45 "යදනිච්ඡං තං දුක්ඛං" ගාථාවේ අර්ථය - 1 බාගන්න  0 : 08 5.7
46 "යදනිච්ඡං තං දුක්ඛං" ගාථාවේ අර්ථය - 2 බාගන්න 0 : 13 9.5
47 ගැටීම සමුප්පන්න වන ආකාරය බාගන්න 0 : 04 3.3
48 හටගැනීමට හේතුව බාගන්න 0 : 12 8.6
49 ධර්මාවබෝධයේ අඩු පාඩු නිසා ඇතිවන ගැටළු බාගන්න 0 : 23 16.3
50 ධර්ම මාර්ගෙය් සිටින අයෙකු මත්පැන් බීම බාගන්න 0 : 11 7.9
51 දැකීම සහ අත්දැකීම බාගන්න 0 : 09 6.9
52 භික්ෂූන් වහන්සේලා චීවරය ගලවා සිටින විට වැදීම නුසුදුසු ද බාගන්න 0 : 09 6.6
53 භව විග්‍රහය බාගන්න 0 : 13 9.3
54 අත්හැරීම බාගන්න 0 : 10 7.2
55 අත හැරීම ප්‍රගුණ කරන්නේ කෙසේද බාගන්න 0 : 05 4.0
56 භාවනාව - 1 බාගන්න 0 : 33 23.4
57 භාවනාව - 2 බාගන්න 0 : 27 19.7
58 තිස් දෙයාකාර භාවනාවේ  මනස අඩංගු නොවන්නේ ඇයි බාගන්න 0 : 10 7.1