ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


මාතෘකා 39.   සම්පූර්ණ කා
ය පැය 12 විනාඩි 51.   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 527.

කාණ්ඩ අංක
040
                                            
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 හැඳින්වීම බාගන්න

0 : 01

1.1
01 පිරිත් දේශනාව බාගන්න 1 : 20 54.0
02 ධර්ම සාකච්ඡාව - 1 බාගන්න 0 : 48 33.9
03 ධර්ම සාකච්ඡාව - 2 බාගන්න 0 : 39 27.7
04 විශේෂ බුද්ධ පූජාව බාගන්න 1 : 49 76.7
05 බෞද්ධයාගේ ප්‍රමාද දෝෂය බාගන්න 0 : 04 2.8
06 භාවනාවේදී ලැබෙන අත්දැකීම් බාගන්න 0 : 02 1.9
07 අමනුෂ්‍ය කරදර ඇතිවීමට හේතු බාගන්න 0 : 02 6.2
08 බුදු දහම තුළ බෞද්ධයෙකු සිටීද බාගන්න 0 : 20 14.0
09 දේශනාවට බාධා කිරීමේ ඵලවිපාක බාගන්න 0 : 11 7.8
10 නිවෙස්දී දහම් කටයුතු වලට බාධා බාගන්න 1 : 14 52.3
11 ලදපස් මල් භාවිතය බාගන්න 0 : 03 2.4
12 නිරුක්ති කිහිපයක් බාගන්න 0 : 07 5.5
13 පවුල් ප්‍රශ්න ඇතිවීමට හේතු බාගන්න 0 : 06 4.5
14 සාංඝීක කිරීමෙන් පසු ඇති හිමිකම බාගන්න 0 : 03 2.6
15 සතර මහා භූත විග්‍රහය බාගන්න 0 : 07 5.2
16 සෝවාන් ඵල ලාභියාගේ දෘෂ්ටිය බාගන්න 0 : 04 2.9
17 හදිසි මරණයකින් පසු බාගන්න 0 : 07 5.6
18 විභව තණ්හාව බාගන්න 0 : 05 3.8
19 තිණ්ණං සංසධි පස්සෝ බාගන්න 0 : 30 21.6
20 සාංඝීක කිරීමට ගාථා අවශ්‍යයමද බාගන්න 0 : 05 3.5
21 නාම රූප විග්‍රහය බාගන්න 0:  13 9.2
22 ණය ගනුදෙනු පියවීම බාගන්න 0 : 19 13.7
23 මෙත් වැඩීම (විග්‍රහය) බාගන්න 0 : 22 15.9
24 දිට්ඨෙව දිට්ඨමත්තං බාගන්න 0 : 18 13.1
25 දල්වා ගතයුතු බුදු පහන සහ ආරක්ෂක ගාථා බාගන්න 0 : 22 15.0
26 චිත්ත කල්පය බාගන්න 0 : 16 11.5
27 භූතයින් දර්ශනය වීම බාගන්න 0 : 11 8.2
28 භාවනාවෙන් සමාධියක් කරා බාගන්න 0 : 06 4.4
29 ආරක්ෂක ගාථාවේ අර්ථය බාගන්න 0 : 05 3.6
30 අවිද්‍යාවෙන් බැඳෙන ආලය බාගන්න 0 : 36 25.7
31 දිව්‍ය සංඛාර සකස් කරගන්නා ආකාරය බාගන්න 0 : 11 7.7
32 කුඩා ළමුන්ගේ දුර්වලතා වලට හේතු බාගන්න 0 : 07 4.9
33 පරසිත් නිසා ඇතිවන ඵලයක් බාගන්න 0 : 12 9.2
34 පස්සද්ධිය වැටෙහන ආකාරය බාගන්න 0 : 07 5.6
35 සතුට ලබන ආකාරය බාගන්න 0 : 04 3.3
36 සිල් ගැනීමෙන් බලාපොරාත්තු වන දෙය බාගන්න 0 : 32 22.6
37 සාංඝීක දානයේ ඉතුරු කොටස ගිහියන්ට කැපද බාගන්න 0 : 07 4.9
38 ආයතන සහ පංච උපාදනස්කන්ධය බාගන්න 0 : 26 18.8
39 චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර වලට බලපාන නොපෙනෙන ලෝකය බාගන්න 0 : 08 5.6