ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                              
මාතෘකා 62.   සම්පූර්ණ කාය පැය 12 විනාඩි 07.   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 501
කාණ්ඩ අංක
039                                          
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 .7
01 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 3.7
02 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 1.9
03 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 27 31.0
04 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 4.4
05 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 7.8
06 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 11.7
07 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 2.4
08 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 1.5
09 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 7.6
10 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 3.4
11 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 1.6
12 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 7.4
13 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 2.8
14 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 6.0
15 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 13 15.2
16 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 3.6
17 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 10.9
18 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 6.4
19 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 12.9
20 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 7.1
21 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 7.6
22 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 3.5
23 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 14.7
24 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 3.7
25 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 4.8
26 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 6.5
27 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 8.4
28 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 3.3
29 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 3.5
30 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 6.9
31 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 4.1
32 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 29 33.3
33 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 14.1
34 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 14.1
35 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 8.6
36 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 5.1
37 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 3.6
38 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 3.8
39 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 9.4
40 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 10.1
41 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 8.1
42 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 10.4
43 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 13.5
44 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 7.3
45 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 3.2
46 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 3.2
47 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 23 26.5
48 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 4.8
49 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 8.3
50 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 11.9
51 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 1.8
52 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 4.4
53 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 14.3
54 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 11.0
55 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 7.6
56 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 1.7
57 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 6.7
58 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 3.4
59 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 7.8
60 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 12.8
61 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 7.2
62 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 6.8