ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                              
මාතෘකා 43.   සම්පූර්ණ කාය පැය 14 විනාඩි 49.   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 613
කාණ්ඩ අංක
038                                          
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 2.8
01 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 21 25.0
02 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 54 62.8
03 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 17 20.3
04 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 14 10.2
05 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 8.4
06 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 7.2
07 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 14 9.6
08 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 45 31.3
09 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 15 10.5
10 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 4.3
11 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 6.8
12 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 35 24.7
13 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 3.3
14 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 35 24.1
15 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 1 : 27 59.9
16 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 4.5
17 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 16 11.7
18 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 7.3
19 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 15 10.4
20 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 16 11.2
21 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 8.7
22 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 45 31.4
23 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 30 21.0
24 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 7.0
25 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 3.2
26 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 19 21.8
27 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 13 15.2
28 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 4.9
29 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 10.5
30 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 9.0
31 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 6.1
32 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 17 20.1
33 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 6.9
34 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 8.9
35 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 7.9
36 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 23 16.3
37 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 15 10.5
38 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 16 11.6
39 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 4.2
40 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 16 11.3
41 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 4.6
42 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 11.4
43 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 4.8