ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                              
මාතෘකා 30.   සම්පූර්ණ කාය පැය 12 විනාඩි 04.   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 525
කාණ්ඩ අංක
037                                          
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 1.8
01 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 4.2
02 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 22 15.4
03 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 7.9
04 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 44 30.5
05 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 45 31.4
06 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 2 : 11 90.3
07 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 25 17.8
08 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 4.9
09 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 25 17.8
10 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 2 : 51 117.4
11 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 15 11.0
12 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 4.2
13 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 13 9.6
14 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 8.2
15 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 5.3
16 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 19 13.2
17 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 3.2
18 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 6.1
19 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 1.9
20 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 15 10.6
21 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 4.3
22 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 17 12.3
23 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 33 23.0
24 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 5.9
25 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 7.4
26 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 36 24.9
27 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 7.4
28 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 .8
29 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 19 13.5
30 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 18 12.6