ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                              
මාතෘකා 34.   සම්පූර්ණ කාය පැය 10 විනාඩි 33 .   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 579
කාණ්ඩ අංක
035                                          
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 1.9
01 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 5.6
02 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 28 25.8
03 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 11.8
04 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 5.8
05 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 10.1
06 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 8.0
07 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 34 31.8
08 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 4.3
09 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 9.6
10 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 4.4
11 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 8.6
12 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 10.9
13 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 8.9
14 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 25 23.4
15 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 28 25.7
16 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 8.6
17 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 15 14.4
18 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 16 15.2
19 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 33 30.2
20 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 7.2
21 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 5.4
22 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 7.8
23 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 40 37.0
24 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 15 13.9
25 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 14 13.5
26 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 1.2
27 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 25 23.7
28 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 19 17.6
29 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 27 25.3
30 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 21 19.8
31 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 4.4
32 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 1 : 27 79.9
33 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 38 35.3
34 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 24 22.7