ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                                 
මාතෘකා 12.   සම්පූර්ණ කාය පැය 04 විනාඩි 59.   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 273
කාණ්ඩ අංක
034                                           
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 1.9
01 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 43 69.7
02 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 4.1
03 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 19.3
04 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 19.8
05 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 19.8
06 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 19.5
07 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 18.6
08 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 20.0
09 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 16.8
10 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 25 40.7
11 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 11.4
13 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 11.9