ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                                 
මාතෘකා 22.   සම්පූර්ණ කාය පැය 05 විනාඩි 58.   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 327
කාණ්ඩ අංක
032                                           
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 .8
01 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 6.0
02 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 1.5
03 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 6.8
04 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 16.2
05 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 5.2
06 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 20.4
07 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 5.4
08 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 4.3
09 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 4.3
10 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 53 85.5
11 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 13 21.5
12 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 12.2
13 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 4.5
14 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 5.7
15 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 38 35.4
16 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 17 15.9
17 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 13 21.2
18 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 24 22.7
19 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 6.5
20 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 9.7
21 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 15.9
22 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 00 .4