ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                              
මාතෘකා 34.   සම්පූර්ණ කාය පැය 09 විනාඩි 17 .   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 509
කාණ්ඩ අංක
031                                          
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 1.6
01 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 17 27.4
02 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 16.5
03 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 15.5
04 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 00 1.3
05 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 30 48.5
06 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 6.9
07 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 7.9
08 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 10.9
09 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 10.6
10 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 14 22.7
11 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 3.4
12 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 28 45.7
13 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 4.0
14 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 12.5
15 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 11.7
16 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 16.3
17 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 15 25.2
18 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 13.9
19 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 4.4
20 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 04 6.4
21 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 13.9
22 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 1.7
23 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 6.0
24 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 13.5
25 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 12.3
26 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 5.9
27 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 11.3
28 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 8.4
29 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 14.6
30 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 03 6.3
31 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 17 28.2
32 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 9.4
33 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 16 25.9
34 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 23 38.0