ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


                                              
මාතෘකා 31.   සම්පූර්ණ කාය පැය 09 විනාඩි 05 .   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 498
කාණ්ඩ අංක
030                                          
තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
00 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 1.6
01 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 29 46.8
02 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 20.8
03 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 14.1
04 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 4.0
05 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 14.1
06 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 10 17.5
07 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 19.6
08 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 15 24.1
09 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 4.7
10 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 15.9
11 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 9.6
12 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 21 34.3
13 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 8.8
14 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 08 13.3
15 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 07 12.4
16 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 11.0
17 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 15.3
18 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 13 22.1
19 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 10.4
20 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 06 10.5
21 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 8.3
22 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 20 32.7
23 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 11 19.2
24 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 05 8.4
25 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 14.8
26 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 26 43.1
27 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 02 4.7
28 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 12 19.7
29 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 09 14.5
30 ශ්‍රීසද්ධර්මය බාගන්න 0 : 01 1.7