ශ්‍රී සද්ධර්මය

 

සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සෝවාන් අඟෙකි.

සූත්‍ර පිටකය : සංයුක්ත නිකාය : සෝතාපත්ති සංයුක්තය : දුතිය සාරිපුත්ත සූත්‍රය.

 


මාතෘකා 50.   සම්පූර්ණ කා
ය පැය 35 විනාඩි 54.   සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය මෙ. බ. 566.
නිවන් මග                                                      තාක්ෂණික ගැටළු වෙතොත් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු දැනුවත් කරන්න
.
 

 
අංකය මාතෘකාව    කාළය පැ : වි ප්‍රමාණය  මෙ. බ.
1 සෝවාන් මග 1 බාගන්න 15.4 15.4
2 සෝවාන් මග 2 බාගන්න 23.9 23.9
3 සෝවාන් මග 3 බාගන්න 23.4 23.4
4 සැබෑ බෞද්ධයා බාගන්න 18.9 18.9
5 දස සංයෝජන බිඳ හරිමින් රභත් ඵලය කරා බාගන්න 9.7 9.7
6 චතුරාර්ය සත්‍යය 1 බාගන්න 13.7 13.7
7 චතුරාර්ය සත්‍යය 2 බාගන්න 12.5 12.5
8 චතුරාර්ය සත්‍යය 3 බාගන්න 12.3 12.3
9 චතුරාර්ය සත්‍යය 4 බාගන්න 12.6 12.6
10 චතුරාර්ය සත්‍යය 5 බාගන්න 11.9 11.9
11 චතුරාර්ය සත්‍යය බාගන්න 14.0 14.0
12 පන්සිල් විග්‍රහය බාගන්න 28.2 28.2
13 දුක්ඛ ආර්යය සත්‍යය 1 බාගන්න 2.0 2.0
14 දුක්ඛ ආර්යය සත්‍යය 2 බාගන්න 4.1 4.1
15 දුක්ඛ ආර්යය සත්‍යය 3 බාගන්න 11.4 11.4
16 දුක්ඛ ආර්යය සත්‍යය බාගන්න 13.9 13.9
17 දානය සහ මාර්ග ඵල     බාගන්න 3.9 3.9
18 දානය සහ සමාධි බාගන්න 12.5 12.5
19 සීලය බාගන්න 12.1 12.1
20 සමාධි බාගන්න 6.0 6.0
21 නියාම ධර්ම බාගන්න 4.7 4.7
22 කරණීය මෙත්ත සූත්‍ර විග්‍රහය බාගන්න 15.5 15.5
23 අසුභ භාවනාව බාගන්න 3.7 3.7
24 මෛත්‍රී භාවනාව 1 බාගන්න 11.3 11.3
25 මෛත්‍රී භාවනාව 2 බාගන්න 13.3 13.3
26 ආනාපාන සති භාවනාව 1 බාගන්න 22.4 22.4
27 ආනාපාන සති භාවනාව 2 බාගන්න 37.5 37.5
28 දානය 1 බාගන්න 2.9 2.9
29 දානය 2 බාගන්න 2.0 2.0
30 නමස්කාරය බාගන්න 9.8 9.8
31 සාදුකාරය බාගන්න 10.8 10.8
32 සූවිසි ගුණ බාගන්න 17.2 17.2
33 අවිද්‍යා රූප (පටිච්චසමුප්පාද විග්‍රහය) බාගන්න 5.0 5.0
34 සංඛාර රූප (පටිච්චසමුප්පාද විග්‍රහය) බාගන්න 5.0 5.0
35 විඤ්ඤාණ රූප (පටිච්චසමුප්පාද විග්‍රහය) බාගන්න 5.1 5.1
36 නාමරූප රූප (පටිච්චසමුප්පාද විග්‍රහය) බාගන්න 5.1 5.1
37 සලායතන රූප (පටිච්චසමුප්පාද විග්‍රහය) බාගන්න 5.0 5.0
38 පස්ස රූප (පටිච්චසමුප්පාද විග්‍රහය) බාගන්න 5.0 5.0
39 වේදනා රූප (පටිච්චසමුප්පාද විග්‍රහය) බාගන්න 4.6 4.6
40 තණ්හා රූප (පටිච්චසමුප්පාද විග්‍රහය) බාගන්න 4.7 4.7
41 උපාදාන රූප (පටිච්චසමුප්පාද විග්‍රහය) බාගන්න 4.7 4.7
42 භව රූප (පටිච්චසමුප්පාද විග්‍රහය) බාගන්න 4.9 4.9
43 ජාති රූප (පටිච්චසමුප්පාද විග්‍රහය) බාගන්න 4.8 4.8
44 පංචස්කන්ධ සහ උපාදානස්කන්ධ     බාගන්න 11.0 11.0
45 සබ්බ පාපස්ස අකරණං විග්‍රහය බාගන්න 0.9 0.9
46 ආර්ය ධර්මය බාගන්න 21.5 21.5
47 දේශනා බාගන්න 22.1 22.1
48 මරණය බාගන්න 0.8 0.8
49 අන්තරාභවය 1 බාගන්න 12.0 12.0
50 අන්තරාභවය 2 බාගන්න 4.5 4.5