වහරක අරිය චින්තාශ්‍රම බෞද්ධ විහාරස්ථානයට ලඟා විය හැකි ගමන් මාර්ග

  • අවිස්සාවේල්ල සිට රුවන්වැල්ල හරහා නිට්ටඹුව දක්වා යන මාර්ගයේ ගමන් කිරීමෙන් ගෝනගල්දෙණිය මංසන්ධියට ලඟාවිය හැකිය

  • නිට්ටඹුව සිට ඌරාපොල හරහා රුවන්වැල්ල දක්වා යන මාර්ගයේ ගමන් කිරීමෙන් ගෝනගල්දෙණිය මංසන්ධියට ලඟාවිය හැකිය

  • කඩුවෙල සිට වැලිවේරිය, කිරිඳිවැල, ඌරාපොල හරහා රුවන්වැල්ල දක්වා යන මාර්ගයේ ගමන් කිරීමෙන් ගෝනගල්දෙණිය මංසන්ධියට ලඟාවිය හැකිය

  • හොරණ සිට පාදුක්ක, හංවැල්ල, පූගොඩ, කිරිඳිවැල, ඌරාපොල හරහා රුවන්වැල්ල දක්වා යන මාර්ගයේ ගමන් කිරීමෙන් ගෝනගල්දෙණිය මංසන්ධියට ලඟාවිය හැකිය

  • හෝමාගම සිට ගොඩගම, හංවැල්ල, පූගොඩ,  කිරිඳිවැල,  ඌරාපොල හරහා රුවන්වැල්ල දක්වා යන මාර්ගයේ ගමන් කිරීමෙන් ගෝනගල්දෙණිය මංසන්ධියට ලඟාවිය හැකිය

  • නුවර - කොළඹ මහාමාර්ගයේ පස්යාල සිට අත්තනගල්ල, ඌරාපොල හරහා රුවන්වැල්ල දක්වා යන මාර්ගයේ ගමන් කිරීමෙන් ගෝනගල්දෙණිය මංසන්ධියට ලඟාවිය හැකිය

ගෝනගල්දෙණිය මංසන්ධියේ සිට බස්නාගොඩ මාර්ගය් මීටර 150 පමණ ගමන් කල පසු මාර්ගය් දකුණු පස අරිය චින්තාශ්‍රම බෞද්ධ විහාරස්ථානය පිහිටා ඇත.