ඡායාරූප

 

 

           වහරක අරිය චිත්තාශ්‍රම බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ බෝධි රෝපණ මහෝත්සවය මහත් ගෞරවයෙන්, ගාම්භීරත්වයෙන් හා අර්ථාන්විතව පසුගිය 2009 උඳුවප් මස 31 වන පුන් පොහොය දින සිදුකරන්නට යෙදුනි. එම මහත් කාර්යය සිදුකෙරෙන අවස්ථාවේදී ගන්නාලද ඡායාරූප පහත සම්බන්ධය තුළින් දැකගත හැක. එම උතුම් කාර්ය දුටු නුදුටු සැමගේ සිත් සනසාලනුවස්, එම අවස්ථාවේදී පටිගත කළ දර්ශන DVD හා VCD  මාධ්‍යයයන්ගෙන් සකසා තිබේ. ඒවා ලබාගැනීමට අවශ්‍යවේ නම් කරුණාකර අඩවි කළමණාකරු අමතන්න.

ඡායාරූප නරඹන්න