බෝධි රෝපණ මහෝත්සවය


       

 

 

මහත් හරසරින් යුතුව පිළිම වහන්සේව විහාරස්ථානයට වැඩමවා ගෙන එද්දී

 

 

පිළිම වහන්සේව බෝධීන් වහන්සේ අසල ඇති බුදු කුටියකරා වැඩමවා ගෙන එද්දී

 

 

පිළිම වහන්සේ තැන්පත් කිරීමට සැරසෙමින්

 

 

දුටුවන් සිත් සනහාළන ශාන්තවූ පිළිම වහන්සේ

 

 

පිළිම වහන්සේ තැන්පත් කරද්දී

 

 

බුදු කුටිය තුළ වැඩවසන පිළිම වහන්සේ

 

 

බෝධීන් වහන්සේ තැන්පත් කිරීමට පෙරසූදානම් කටයුතු.

 

 

මහත් හරසරින් යුතුව බෝධීන් වහන්සේව රෝපණය පිණිස බෝධිමළුව වෙත වැඩමවා ගෙන එද්දී

 

 

බෝධි රෝපණ කටයුතු සඳහා බෝධිමළුව වෙත වඩඩින පූජ්‍යපාද වහරක අභයරතනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝ රත්නය.

 

 

උඩුවියනින් පෙන්වාදුන් නොපෙනෙන ලෝකයේ සහභාගීත්වය

 

 

මහත් ගෞරවයෙන් ආශිර්වාද කටයුතු වල නියැලෙමින්

 

 

මහත් හරසරින් යුතුව බෝධීන් වහන්සේව රෝපණය කිරීමට සැරසෙන ප්‍රධාන දායක මහත්වරුන්.

 

 

පස් පිඬ පිඬ ආශිර්වාද කෙරමින් බෝධීන් වහන්සේ වෙත පිදෙද්දී.

 

 

දිය කළය බැගින් ආශිර්වාද කෙරමින් බෝධීන් වහන්සේ වෙත පිදෙද්දී.

 

 

පිළිම වහන්සේ වෙත ගෞරව දක්වන පූජ්‍යපාද වහරක අභයරතනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝ රත්නය.

 

 

පිළිම වහන්සේ වෙත ගෞරව දක්වන පූජ්‍යපාද වහරක අභයරතනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝ රත්නය.

 

 

බුදු කුටිය තුළ වැඩවසන පිළිම වහන්සේ

 

 

පිවිතුරු සිතින් කටයුතු වලට සහභාගීවන පිරිස.

 

 

පිවිතුරු සිතින් කටයුතු වලට සහභාගීවන පිරිස.

 

ඡායාරූප ශිල්පියාට මඟහැරුනු, වැදගත් අවස්ථාවල ඡායාරූප කිහිපයක් නොමසුරුව ලබාදුන් චමිල ප්‍රසන්න මහතාට පින් අත්වේ.